Kommun nekar kvinna föräldraskap

Händelsen enligt anmälan

Ett samkönat gift par fick barn efter att ha gått genom assisterad befruktning i utomlands. Deras hemkommun beslutade att inte fastställa föräldraskapet för den ena kvinnan, på grund av att befruktningen skett utomlands. Detta trots att paret kunde uppvisa intyg på att hon hade samtyckt till befruktningen, vilket för heterosexuella par räcker för att föräldraskap ska fastställas. På grund av kommunens beslut att inte godta samtycket, fick paret genomgå en onödig och kränkande faderskapsutredning.

8 september 2017: DO stämmer

DO menar att kommunen har tillämpat föräldrabalkens regler på ett sätt som är i strid diskrimineringslagen. Kommunen har inte heller följt regeringsformen, Europakonventionen och EU-rättens stadga om grundläggande rättigheter som föreskriver förbud mot att tillämpa lagar som diskriminerar av skäl kopplat till bland annat sexuell läggning.

Därför stämmer DO kommunen och yrkar på  att kommunen ska betala sammanlagt 500 000 kr i diskrimineringsersättning till familjen.

Om DO:s rättsfall

Observera att tolkningen av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen utvecklas löpande och är i hög grad situationsbunden. Det betyder att de rättsliga bedömningar som framgår av domarna inte nödvändigtvis har aktualitet eller kan överföras på andra fall. DO:s ställningstaganden i enskilda fall är DO:s bedömningar av rättsläget. Det är domstolarna som slutligt avgör om någon överträtt lagarna och beslutar om ersättning.