Flygbolaget BRA

Händelsen enligt anmälan

En manlig passagerare som satt sig på planet för att flyga till Stockholm blev hämtad av två väktare och tvingades genomgå en förnyad och mer omfattande säkerhetskontroll. Mannen nekades senare att gå ombord på planet.

3 juli 2017: DO stämmer

DO anser efter att ha utrett händelsen att flygbolagets beslut grundades på mannens utseende. DO:s bedömning är det därför var fråga om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Det är dock oklart om det är möjligt att föra en skadeståndstalan om diskriminering ombord på flygplan eftersom en internationell konvention begränsar den möjligheten. DO vill därför att domstolen ska begära ett förhandsavgörande hos EU-domstolen för att avgöra om talan ändå ska tillåtas.

DO lämnade in en stämningsansökan till tingsrätten och yrkade att flygbolaget ska betala 10 000 kr i diskrimineringsersättning till mannen. I stämningsansökan yrkar DO också att tingsrätten inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen om det finns hinder för DO:s talan.