Lag & rätt

Bild på lagbok med flera människors händer som jobbar och skriver, fotografi

Här hittar du lagar som är centrala för DO:s tillsynsuppdrag och information om hur DO bedriver tillsyn.

Diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Lagen innehåller ett förbud mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. Inom arbetslivet och utbildningsområdet ställer lagen också krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare bland annat ska bedriva ett arbete för främja lika rättigheter och möjligheter.

Föräldraledighetslagen innehåller ett förbjud för arbetsgivare att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig. Skyddet omfattar även tillfällig föräldraledighet för vård av sjukt barn (så kallad VAB).

Nyheter i diskrimineringslagen

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel träder i kraft den 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på arbetsgivares och utbildningsanordnares aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen.

Nyheter i diskrimineringslagen

DO:s tillsyn

DO utövar tillsyn bland annat genom att granska arbetsgivares och utbildningsanordnares målinriktade arbete för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra diskriminering.

DO utreder även misstänkta överträdelser av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagens förbud mot missgynnande av föräldralediga. Det gör vi både på eget initiativ och med utgångspunkt från de anmälningar som kommer till DO. En utredning kan leda till beslut med konstaterande av brister och/eller rekommendationer eller beslut om att driva ärendet vidare till process i domstol.

Ett av våra mål med att driva enskilda ärenden i domstol är att skapa vägledande domar som ger en effekt för många. Det finns flera aktörer som kan väcka talan till exempel fackföreningar och frivilligorganisationer.