Undervisningsformer och organisering

Undervisningsformer och organisering av utbildningen är ett område inom högskolornas arbete med aktiva åtgärder.

Området undervisningsformer och organisering av utbildningen gäller bland annat hur högskolan genomför undervisningen; föreläsningar, seminarier, distansundervisning, online-kurser och liknande. Det kan också handla om att se över när och var undervisningen äger rum.

Arbetet i den här delen handlar om att undersöka om det finns någon risk för att undervisningens form och organisering kan ha en negativ inverkan på någon grupp studenter och det finns ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder.

Arbete i fyra steg

Högskolor ska arbeta med följande fyra steg inom området Antagning och rekrytering:

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för sökandes lika rättigheter och möjligheter till utbildningen
  2. analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder
  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Högskolornas arbete i fyra steg

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.