Studier och föräldraskap

Möjligheten att förena studier och föräldraskap är ett område inom högskolornas arbete med aktiva åtgärder.

Högskolan ska utreda behovet av åtgärder för att underlätta för studenter att kombinera studier med föräldraskap. Det handlar till exempel om hur högskolan organiserar undervisningen, när den förläggs, om vissa moment kan utföras på distans eller om det finns särskilda behov när det gäller lokalerna.

Arbete i fyra steg

Högskolor ska arbeta med följande fyra steg inom området Antagning och rekrytering:

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för sökandes lika rättigheter och möjligheter till utbildningen
  2. analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder
  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Högskolornas arbete i fyra steg

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.