Studiemiljön i högskolan

Studiemiljön är ett område inom högskolornas arbete med aktiva åtgärder.

Begreppet studiemiljö syftar på både den fysiska och den psykosociala miljön. I den fysiska studiemiljön ingår till exempel lokaler, hjälpmedel och utrustning. Den psykosociala studiemiljön omfattar bland annat bemötandefrågor, tilltal och olika former för umgänge. I arbetet ingår också att undersöka risker för trakasserier eller sexuella trakasserier. Undersökningen kan även omfatta till exempel hur jargongen är bland studenter och lärare och om det förekommer rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedsättande kommenterar eller skämt. Vilka konkreta åtgärder som en viss högskola ska vidta beror på vilka problem den har upptäckt i verksamheten.

Högskolor ska även ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier.
>Förhindra trakasserier i högskolan

Arbete i fyra steg

Högskolor ska arbeta med följande fyra steg inom området Antagning och rekrytering:

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för sökandes lika rättigheter och möjligheter till utbildningen
  2. analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder
  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Högskolornas arbete i fyra steg

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.