Examinationer och bedömningar

Examinationer och bedömningar av studenternas prestationer är ett område inom högskolornas arbete med aktiva åtgärder

Högskolorna ska säkerställa att kursplaner och andra regler för bedömningar inte riskerar att försämra möjligheterna för någon grupp oavsett diskrimineringsgrund. Det handlar också om att undersöka om det i det praktiska arbetet och tillämpningen av regler och rutiner finns någon risk för att bedömningar av studenternas studieprestationer medvetet eller omedvetet påverkas av faktorer som har samband med någon diskrimineringsgrund. Arbetet i denna del bör även vara inriktat på utbildning av personalen, om det finns behov av det.

Arbete i fyra steg

Högskolor ska arbeta med följande fyra steg inom området Antagning och rekrytering:

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för sökandes lika rättigheter och möjligheter till utbildningen
  2. analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder
  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Högskolornas arbete i fyra steg

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.