Antagning och rekrytering

Antagning och rekrytering är ett område inom högskolornas arbete med aktiva åtgärder.

Högskolor ska undersöka och vid behov vidta åtgärder så att utbildningarna attraherar sökande oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Det kan handla om hur utbildningarna beskrivs i högskolans marknadsföring, informationsmaterial och i kontakter med potentiella sökande.

Urvals- och behörighetsvillkoren ska inte bara leva upp till kravet på att vara icke-diskriminerande, utan också utformas så att de inte innebär risk för att någon diskrimineras. Undersök hur antagningen går till i praktiken och hur skolan bemöter sökande under rekryteringsprocessen.

Arbete i fyra steg

Högskolor ska arbeta med följande fyra steg inom området Antagning och rekrytering:

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för sökandes lika rättigheter och möjligheter till utbildningen
  2. analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder
  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Högskolornas arbete i fyra steg

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.