Högskolans aktiva åtgärder

Här har vi samlat information om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder som riktar sig till högskolor. Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Krav på arbete med aktiva åtgärder

Högskolans aktiva åtgärder omfattar

 • att genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden:
  • antagning och rekrytering
  • undervisningsformer och organisering av utbildningen
  • examinationer och bedömningar
  • studiemiljö
  • studier och föräldraskap.
 • att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Alla diskrimineringsgrunderna ska inkluderas

Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta alla de sju diskrimineringsgrunderna som skyddas av lagen: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Samverkan och dokumentation

Arbetet ska ske i samverkan med studenter och anställda. Högskolan ska dokumentera arbetet.

 

 

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering

Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan utbildningsanordnarnas aktiva åtgärder även ska förebygga att studenter och sökande diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter på högskolan på en generell och strukturell nivå.

Arbetet med aktiva åtgärder handlar alltså inte om att åtgärda problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att studenter och sökande diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter.