Högskolans ansvar

Alla universitet och högskolor ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom sin verksamhet. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. I arbetet ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier och underlätta för studenter att kombinera studier med föräldraskap.

Här kan du läsa om vad lagen kräver när det gäller aktiva åtgärder. Vill du veta mer om hur du kan arbeta med aktiva åtgärder kan du använda vår e-utbildning "Studenters rätt i högskolan".

Kom igång med aktiva åtgärder - använd vår e-utbildning

Det här ska du göra:

Högskolans aktiva åtgärder omfattar

 • att fortlöpande arbeta i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden:
  • antagning och rekrytering
  • undervisningsformer och organisering av utbildningen
  • examinationer och bedömningar
  • studiemiljö
  • studier och föräldraskap.
  Här kan du läsa om vad lagen kräver när det gäller aktiva åtgärder. Vill du veta mer om hur kan arbeta kan du använda vår e-utbildning.
 • att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Alla diskrimineringsgrunder 

Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta alla de sju diskrimineringsgrunderna som skyddas av lagen: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Samverkan och dokumentation

Arbetet ska ske i samverkan med studenter och anställda. Högskolan ska dokumentera arbetet.

 Vad innebär det?

 

Aktiva åtgärder syftar till att förebygga diskriminering

Aktiva åtgärder syftar, precis som förbuden mot diskriminering, till att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall. Högskolans aktiva åtgärder ska även förebygga att studenter och sökande diskrimineras - eller på annat sätt får begränsade möjligheter - på högskolan på en generell och strukturell nivå.

Arbetet med aktiva åtgärder handlar alltså inte om att åtgärda problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att studenter och sökande diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter.