Högskolans aktiva åtgärder

Högskolor ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

På dessa sidor redogör vi för nya bestämmelser i diskrimineringslagens tredje kapitel som gäller från och med den 1 januari 2017.  

Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall. Utöver det syftet ska aktiva åtgärder även verka pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på en mer generell och strukturell nivå.

Arbetet handlar inte om att genomföra åtgärder mot problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att studenter diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter på högskolan.

Vad är en utbildningsanordnare?

Diskrimineringslagen ställer krav på att utbildningsanordnare genomför aktiva åtgärder. Till utbildningsanordnare räknas verksamheter som omfattas av skollagen, högskolelagen och lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.

Kraven på aktiva åtgärder skiljer sig mellan skollagsreglerade verksamheter och andra utbildningsanordnare. Här beskrivs reglerna för utbildningsanordnare som omfattas av högskolelagen eller lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.

Diskriminering och diskrimineringsgrunder

Aktiva åtgärder handlar både om att motverka diskriminering och att verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna

Vad är diskriminering?
Diskriminering inom utbildningsområdet
Sju diskrimineringsgrunder

Krav på arbete med aktiva åtgärder

Högskolans aktiva åtgärder omfattar

 • att genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.
 • att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Arbetet ska ske i samverkan med studenter och anställda. Högskolan ska dokumentera arbetet.

 Fortlöpande arbete i fyra steg

 

Cirkel som visar fyra steg: undersöka, analysera, genomföra, följ och upp och utvärdera

Högskolor ska fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden

 • antagning och rekrytering
 • undervisningsformer och organisering av utbildningen
 • examinationer och bedömningar
 • studiemiljö
 • studier och föräldraskap.

Utbildningsanordnaren ska genomföra arbetet fortlöpande. Det betyder att arbetet ska vara ständigt pågående. Åtgärderna ska planeras och genomföras så snart som möjligt

1. Undersöka risker för diskriminering

Första steget innebär att utbildningsanordnaren ska undersöka den egna verksamheten för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Det kan både ta sig uttryck i form av reella, faktiska hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer.

Undersökningen ska vara en inventering och utredning av verksamheten för att identifiera hinder för lika rättigheter och möjligheter och för att identifiera om det förekommer diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier eller repressalier, eller risker för diskriminering eller repressalier.

Så här kan undersökningen gå till

Undersökningen kan ske på olika sätt. Högskolan bör till exempel gå igenom sina olika rutiner, riktlinjer och policydokument. Det kan handla om att högskolan undersöker verksamheten genom

 • enkäter
 • individuella intervjuer
 • gruppintervjuer
 • kursutvärderingar eller ämnesråd.

Gör undersökningen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå för att identifiera risker/hinder i verksamheten.

Viktigt är att undersökningen har ett generellt anslag med inriktning på förhållandena inom verksamheten och inte enskilda individers etniska tillhörighet, religion, sexuella läggning med mera. Det ska alltså inte göras någon kartläggning på individnivå avseende personliga förhållanden och undersökningen måste skötas på ett sådant sätt att eventuellt känsliga personuppgifter som ändå framkommer inte kan kopplas ihop med någon individ på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Analysera orsaker

Efter undersökningen ska utbildningsanordnaren analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder. Analysens omfattning beror i stor utsträckning på vilken typ av verksamhet det handlar om och hur stor den är.

3. Genomföra åtgärder

I steg tre ska utbildningsanordnaren genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, mot bakgrund av undersökningen och analysen. Utbildningsanordnaren ska nu bedöma vilka konkreta åtgärder som ska genomföras. Liksom övriga steg ska genomförandet ske i samverkan med dem som deltar i utbildningen och de anställda.

Samverkan med studenter och anställda

Utbildningsanordnaren ska genomföra

 • åtgärder för att undanröja de upptäckta riskerna och hindren
 • främjande åtgärder i syfte att utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika grupper, det vill säga undanröja hinder för lika rättigheter och möjligheter.

Åtgärderna ska motsvara faktiska behov i verksamheten.

Planera in tid och resurser och gör en ansvarsfördelning

Utbildningsanordnaren bör planera in nödvändiga resurser, och ledningen bör ange vem som är ansvarig för att genomföra åtgärderna.
Utbildningsanordnaren ska tidsplanera och genomföra åtgärderna så snart som möjligt.

Omständigheterna avgör vilka åtgärder som behövs

Det går inte att generellt ange vilka åtgärder en utbildningsanordnare ska genomföra, utan det får bedömas med hänsyn till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet.

Om utbildningsanordnaren i sin undersökning har funnit risker för diskriminering eller andra hinder ska utbildningsanordnaren som huvudregel vidta åtgärder för att undanröja dem.

4. Följ upp och utvärdera

Det sista steget är att följa upp och utvärdera undersökningen, analysen och åtgärderna. När det är klart ska de erfarenheter som arbetet har gett gå att använda i steg ett (undersökningen) i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Utöver de fyra stegen ska utbildningsanordnaren också ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Samverkan och dokumentation

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i samverkan med studenter och anställda i verksamheten.

Samverkan med studenter och anställda

Utbildningsanordnare ska löpande dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder.

Dokumentera arbetet med aktiva åtgärder