Högskolans ansvar

Alla universitet och högskolor ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter inom verksamheten. I ansvaret ingår också att vidta åtgärder för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet ska ta sikte på alla studenter som deltar i eller söker till verksamheten

Högskolor ska varje år upprätta en likabehandlingsplan som ska innehålla:

  • En redovisning av hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har genomförts.
  • En översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Det ska även framgå vilka av dessa åtgärder som högskolan tänker påbörja under det kommande året.

Åtgärderna ska grunda sig på de behov som finns att

  • främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning
  • förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Hur åtgärderna har genomförts ska sedan redovisas i följande års plan.

Vilka verksamheter omfattas?

De utbildningsanordnare som omfattas av krav på förebyggande och främjande arbete, så kallade aktiva åtgärder är:

  • utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt högskolelagen (1992:1434)
  • utbildningsanordnare som bedriver utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Fördjupning och tips

Här hittar du en översiktlig beskrivning av de krav som finns på högskolornas arbete med aktiva åtgärder. Vill du ha fördjupad information och tips på om hur arbetet kan genomföras kan du gå igenom DO: e-utbildning för högskolan.

Ta fram en plan för likabehandlingsarbetet

Universitet och högskolor ska årligen ta fram en likabehandlingsplan som ska utformas efter verksamhetens behov och förutsättningar. Likabehandlingsplanen behöver inte följa kalenderårets indelning. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter och dels förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.

För att planen ska kunna fylla en funktion krävs det att utbildningsanordnaren sätter upp mål för sitt arbete att aktivt främja likabehandling och att dessa mål anges klart och tydligt i planen. Planen bör behandla var och en av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning och de åtgärder som omfattas för var och en av dessa.

Följ upp planen en gång per år

Diskrimineringslagen kräver att man gör en årlig uppföljning av hur de planerade åtgärderna i föregående plan har genomförts. I högskolans likabehandlingsplan ska högskolan redovisa hur de åtgärder som listades i den föregående planen har genomförts.

Uppföljningen bör även inkludera en utvärdering av om åtgärderna haft avsedd effekt utifrån de eventuella mål som sattes upp i föregående års plan. En sådan utvärdering är en bra utgångspunkt för att utforma nya mål och åtgärder i nästkommande plan.

Förebygga och förhindra trakasserier 

Utbildningsanordnaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att den som deltar eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier och sexuella trakasserier.

Inventera behoven i verksamheten

För att ta reda på vilka åtgärder som behöver genomföras bör utbildningsanordnaren inventera förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier. Inventeringen bör omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Inventeringen bör omfatta alla tänkbara situationer och platser på högskolan där studenter riskerar att bli diskriminerade eller utsättas för trakasserier och sexuella trakasserier av anställda eller andra studenter.

Utifrån behovsinventeringen kan tydliga och klara mål samt konkreta åtgärder formuleras för att förebygga sexuella trakasserier och trakasserier.

Policy för att förebygga och förhindra 

Högskolans likabehandlingsplan bör innehålla en policy som slår fast att inga former av trakasserier eller sexuella trakasserier tolereras. Policyn bör innehålla definitioner av vad som menas med trakasserier och sexuella trakasserier samt exempel på hur trakasserier och sexuella trakasserier kan ta sig uttryck.

Definitioner av trakasserier och sexuella trakasserier

Beredskapsplan för akuta situationer

För att säkerställa att utredningen av ett ärende som handlar om trakasserier utreds på rätt sätt och av rätt person bör utbildningsanordnaren upprätta rutiner för akuta situationer. Rutinerna bör beskriva hur de anställda ska agera om de får kännedom om trakasserier eller sexuella trakasserier. Rutinerna kan skrivas in i likabehandlingsplanen.

Det är viktigt att policy och beredskapsplan med rutiner är väl kända bland såväl till personal som studenter.

Jurist på DO berättar om högskolans utredning när en student känner sig trakasserad, se videon på vår YouTube-kanal

Framgångsfaktorer för det långsiktiga arbetet

Hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter är organiserat är avgörande för om det ska få någon effekt. Forskningen om organisationsförändringar identifierar följande framgångsfaktorer.

Nulägesanalys

En grundlig analys av situationen och behoven i organisationen är avgörande för planens utformning och därmed för arbetets framgång.

Ledningens och anställdas målfokuserade arbete

Högsta ledningens agerande är avgörande. Förändringar kommer till stånd genom en kombination av ledningens stöd och delaktighet på lägre nivåer. För att nå framgång behöver ledningen aktivt lyfta frågorna inom organisationen, ifrågasätta och arbeta för förändringar på såväl central som lokal nivå.

Systematik i arbetet

Ett framgångsrikt likabehandlingsarbete är systematiskt och en ständigt pågående process för att utveckla verksamheten. Det handlar om att utgå från sin egen situation och utforma utvärderingsbara mål och åtgärder utifrån de behov som finns i den egna verksamheten. Hur uppföljningen av arbetet görs är betydelsefullt för hur arbetet utvecklas.

Styrning och uppföljning

Ledningen bör ge direktiv för hur arbetet ska ledas, organiseras och genomföras på olika nivåer samt sätta upp mål. Att anslå tid och resurser för arbetet är också av stor betydelse.

Att ge chefer och särskilda likabehandlingssamordnare ansvar och mandat att driva frågorna i organisationen är en framgångsfaktor. Att efterfråga resultat är lika viktigt.

Mål och strategiers betydelse

Arbeta målinriktat och skapa en strategi för att nå målen och för att komma över identifierade hinder. Beskriv nyttan med detta arbete och koppla ihop det med högskolans övriga styr- och måldokument.

Samverkan och delaktighet

Uppmuntra till delaktighet. Såväl personal som studenter bör ges möjlighet att delta aktivt i likabehandlingsarbetet.

Kunskap om diskriminering och normer

Det är viktigt att högskolan förvissar sig om att alla i verksamheten känner till vad trakasserier, sexuella trakasserier och andra former av diskriminering är. För att medarbetarna ska kunna utveckla sin förmåga att uppmärksamma detta är det viktigt att de får tillfälle att samtala om diskrimineringsgrunder, normer och värderingar.

Från plan till praktik

Ovanstående framgångsfaktorer stämmer väl överens med en intervjustudie som DO låtit göra kallad Från plan till praktik. Ansvariga för frågor om lika rättigheter och möjligheter betonar vikten av att ledningen driver frågorna, avsätter nödvändiga resurser, efterfrågar resultat och följer upp arbetet. Det handlar också om att skapa en systematik i arbetet och att definiera stöd- och ansvarsstrukturer i organisationen och att alla anställda engageras.

DO:s rapport "Från plan till praktik"

Källa

Fernandez, Sergio och Rainey Hal (2006). Managing Successful Organizational Change in the Public Sector. Public Administration Review. Volym 66 (2). Sida 168-176

Organisering av likabehandlingsarbetet, se videon på DO:s YouTube-kanal