Skolformer som omfattas av diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen ställer krav på att utbildningsanordnare bedriver ett arbete med aktiva åtgärder. Till utbildningsanordnare räknas verksamheter som omfattas av skollagen, högskolelagen och lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. Här listar vi de verksamheter som ingår i skollagen och som omfattas av kravet.

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

I skollagen ingår verksamheter inom skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs istället för utbildning inom skolväsendet.   

Varje enskild verksamhet, det vill säga skola eller motsvarande, ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagens krav.

Skolväsendet

 • Skolformer
 • Fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

Skolformer

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Särskild utbildning för vuxna

Vissa särskilda utbildningsformer

 • Internationella skolor
 • Utbildning vid särskilda ungdomshem
 • Utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt
 • Utbildning vid folkhögskola som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
 • Utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus
 • Utbildning i hemmet eller på annan lämplig plats
 • Annat sätt att fullgöra skolplikten
 • Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs istället för utbildning inom skolväsendet

Annan pedagogisk verksamhet

 • Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem
 • Öppen förskola
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds