Skolans och förskolans riktlinjer mot trakasserier

Utbildningsanordnare ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Dessutom ska utbildningsanordnaren följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns.

Varje verksamhet, det vill säga skola eller motsvarande, ska undersöka den egna verksamheten för att upptäcka eventuella risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. 

Arbetet med riktlinjer och rutiner ska göras även om det i undersökningen av verksamheten inte framkommit att det föreligger några sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller risker för den formen av diskriminering. Om utbildningsanordnarens undersökning och analys av studiemiljön visar att även andra åtgärder behövs så ska utbildningsanordnaren vidta även dem.

Undersöka risker för diskriminering

Riktlinjer

Varje verksamhet ska ha riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Rutiner

Verksamheten ska också ha rutiner som dels klargör hur verksamheten ska agera om trakasserier påstås ha inträffat, dels anger vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.