Skolans och förskolans dokumentation

Utbildningsanordnare ska löpande dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder.

Utbildningsanordnaren ska dokumentera alla de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga undersökning, analys, åtgärder (inklusive tidsplanering) och uppföljning. Varje enskild verksamhet, det vill säga skola eller motsvarande, ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Förtlöpande arbete i fyra steg
Dokumentationen ska också innehålla en redovisning av de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier, liksom den uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder som gjorts.

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier i skolan och förskolan

Dokumentationen ska också innehålla en redogörelse för hur skolan eller förskolan har arbetat med att samverka med berörda deltagare.

Samverka med barn, elever och anställda

Diskrimineringslagen