Samverka med barn, elever och anställda

Utbildningsanordnare ska i sitt arbete med aktiva åtgärder samverka med dem som deltar i utbildningen och med anställda i verksamheten.

Hur samverkan ska utformas får lösas i varje enskild utbildningsverksamhet. Respektive verksamhet får avgöra vilka anställda som berörs av skyldigheten att samverka. Det är inte meningen att varje enskild anställd, barn eller elev ska delta i arbetet, utan samverkan bör ske med representanter för olika grupper, däribland elev- och studentorganisationer. Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att samverkan kommer till stånd.

Utbildningsanordnaren är skyldig att samverka i hela arbetet med aktiva åtgärder, från undersökning och analys till eventuella åtgärder som behöver genomföras samt uppföljning och utvärdering. Även arbetet med riktlinjer och rutiner ska ske i samverkan.

Samverkan ska alltså vara en del av arbetet i alla de steg som ingår i arbetet med aktiva åtgärder.

Diskrimineringslagen