Förskolans och skolans aktiva åtgärder

Elev som sitter framför en dator med en hjälpmedelsskärm som förstorar det som finns framför hen.

Här har vi samlat information om aktiva åtgärder som riktar sig till skolor, förskolor och andra utbildningsanordnare. Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Krav på arbetet med aktiva åtgärder

Skolor, förskolor och andra utbildningsanordnare ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn, elever och studenter inom verksamheten - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att utbildningsanordnaren inom ramen för sin verksamhet ska arbeta förebyggande och främjande genom att

  • fortlöpande arbeta i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp).
  • ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier

Arbetet ska ske i samverkan med barn och elever, samt med anställda inom verksamheterna. Utbildningsanordnaren ska löpande dokumentera arbetet.Skollagen

Diskrimineringslagens tredje kapitel ändrades den 1 januari 2017 vilket bland annat innebar att kravet på likabehandlingsplan försvann. Observera att skollagens regler om kränkande behandling är oförändrade.

Skolinspektionens information om plan mot kränkande särbehandling