Förskolans och skolans ansvar

Elev som sitter framför en dator med en hjälpmedelsskärm som förstorar det som finns framför hen.

Alla utbildningsanordnare som bedriver utbildning och annan verksamhet enligt skollagen ansvarar för att genomföra ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter. Utbildningsanordnare ansvarar också för att för att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Ansvaret omfattar alla barn och elever som deltar i eller söker till verksamheten.

Utbildningsanordnarens främjande och förebyggande arbete ska samlas i en årlig likabehandlingsplan. Arbetet kallas i lagen för aktiva åtgärder och ska bedrivas i alla verksamheter som regleras i skollagen, från förskolan till vuxenutbildning .

Enligt lagens förarbeten bör arbetet ta sikte på att ge barn och elever en trygg och säker miljö och därigenom höja verksamhetens kvalitet. För att arbetet ska kunna ge effekt behöver det utformas utifrån de specifika behov som finns i varje enskild verksamhet.

Kravet på att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga trakasserier gäller för fem diskrimineringsgrunder: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Utbildningsanordnaren ska även vidta åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier.

Aktiva åtgärder — steg för steg

Varje år ska utbildningsanordnaren göra en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att

 • främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar eller söker till verksamheten
 • förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. 

Planen ska även innehålla en redogörelse för de åtgärder som utbildningsanordnaren planerar att påbörja eller genomföra under året. Dessutom ska planen innehålla en redovisning av hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har genomförts

Lagen uppställer i övrigt inga närmare krav på likabehandlingsplanens innehåll eller på hur utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder ska organiseras. För att skapa kontinuitet rekommenderar DO dock att arbetet genomförs i en systematisk process som återkommer årligen.

Stöd i arbetet med aktiva åtgärder

DO har tagit fram material för att ge personal i förskolan och skolan vägledning i sitt likabehandlingsarbete, så kallade aktiva åtgärder.

Lika rättigheter i förskolan

Lika rättigheter i skolan

Skolverket har i samråd med bland annat Diskrimineringsombudsmannen tagit fram allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10). 

Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (skolverket.se)

Barns och elevers delaktighet

Barn och elever ska medverka i arbetet när likabehandlingsplanen upprättas, följs upp och ses över. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Det framgår av förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Utvärdera resultat

När skolan ska ta fram en ny likabehandlingsplan och planerar sitt fortsatta arbete med aktiva åtgärder finns en skyldighet att i den nya planen redovisa hur de planerade åtgärderna i föregående plan har genomförts. Det innebär i praktiken att man går igenom samtliga planerade åtgärder och i den nya planen anger hur dessa har genomförts. Frågor man kan ställa sig är om de planerade insatserna genomfördes? Om inte varför då? Om ja med vilket resultat? Finns något kvar att göra? Ska vissa åtgärder genomföras igen och behöver de i sådana fall revideras på något sätt? Utvärderingen kan visa om åtgärderna har gett resultat och kan även resultera i nya mål och åtgärder för det fortsatta arbetet.

Det kan vara bra att redan vid planeringen av olika åtgärder bestämma när och hur åtgärderna ska följas upp. Som en del i barnens och elevernas delaktighet i arbetet med aktiva åtgärder kan personalen tillsammans med barn och elever regelbundet utvärdera skolans arbete under det pågående läsåret.

Kartlägg verksamheten

För att ta reda på vilka behov som finns i verksamheten och få goda förutsättningar för ett meningsfullt likabehandlingsarbete bör någon form av behovsinventering eller kartläggning ingå som en del i den årliga processen.

Ibland kan en verksamhet oavsiktligt bidra till att diskriminering uppstår, till exempel genom sin organisation, gruppindelningar, schemaläggningar eller liknande. Det kan därför vara bra att se över rutiner och regler i syfte att minimera risken för att dessa bidrar till diskriminering. En översyn av den egna organisationen på individ-, grupp- och verksamhetsnivå kan också ingå i kartläggningsarbetet. Eftersom barn och elever ska medverka i arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan är det bra om de involveras i arbetet med kartläggningen.

Stöd i kartläggningsarbetet

DO:s verktyg "Husmodellen" ger stöd i kartläggningsarbetet och utgår ifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Husmodellen kan kompletteras med andra insatser som skolan använder inom ramen för sitt arbetsmiljöarbete, som till exempel enkätundersökningar. Det är viktigt att se över redan befintliga insatser för att fånga upp olika former av diskriminering, trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna och sexuella trakasserier.

Husmodellen för förskolan

Husmodellen för skolan

Främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter

Det främjande arbetet bör baseras på kunskap om hur diskriminering och trakasserier uppstår och vilka faktorer som skapar en trygg miljö där alla barn och elever blir respekterade som de är. Arbetet kan omfatta kompetensutveckling för personalen för att öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering och trakasserier. En del i arbetet kan handla om att personalen ges tid att diskutera normer och attityder.

Det främjande arbetet kan till exempel handla om att lärarna vid planeringen av undervisningen väljer arbetssätt och läromedel så alla elever kan knyta an till ämnet och får möjlighet att aktivt bidra till undervisningen oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, och sexuell läggning. För förskolan handlar det bland annat om att använda böcker och leksaker och annat material som speglar mänsklig mångfald.

När det är klart vilka åtgärder skolan eller förskolan behöver göra ska dessa föras in i likabehandlingsplanen. I planen ska utbildningsanordnaren också ange vilka av dessa åtgärder som ska genomföras eller påbörjas under det kommande året.

Förbygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Utbildningsanordnaren har ett ansvar att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning och sexuell läggning eller för sexuella trakasserier.

Arbetet ska omfatta

 • de fem ovan angivna diskrimineringsgrunderna och avse konkreta åtgärder som att i en policy klart slå fast att inga former av trakasserier tolereras
 • att upprätta en beredskapsplan för hur eventuella trakasserier ska hanteras.

Jargong och beteendemönster bör uppmärksammas så att skolmiljön inte inbjuder till trakasserier.

För att veta vilka åtgärder som i övrigt behövs i verksamheten bör förhållandena på skolan eller förskolan kartläggas. Det kan handla om att utbildningsanordnaren undersöker om det förekommer

 • trakasserier eller risk för trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning
 • sexuella trakasserier.

Eftersom barn och elever ska medverka i arbetet med att ta fram en likabehandlingsplan är det bra om de involveras i arbetet med kartläggningen.

Om en utbildningsanordnare får veta att det förekommer trakasserier ska denne utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. För det förebyggande arbetet kan det finnas anledning att reflektera över om enskilda trakasserier är en del av ett större mönster. Reflektionerna kan ligga till grund för ytterligare förebyggande åtgärder.

När det är klart vilka åtgärder skolan eller förskolan behöver göra ska dessa föras in i likabehandlingsplanen. I planen ska utbildningsanordnaren också ange vilka av dessa åtgärder som ska genomföras eller påbörjas under det kommande året.

Upprätta rutiner för akuta situationer

För att personalen ska kunna agera så fort de får kännedom om att ett barn eller en elev kan vara utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier bör förskolan och skolan ha en beredskapsplan för hur eventuella trakasserier ska hanteras.

Likabehandlingsplanen bör innehålla rutiner för hur personalen i verksamheten ska agera, ansvarsfördelningen samt hur händelser och åtgärder ska dokumenteras med mera.

I Skolverkets allmänna råd anges en rad rutiner som kan vara bra att ha på skolan eller förskolan. Exempel på dessa är rutiner för hur barn, elever och deras föräldrar/närstående ska rapportera trakasserier och kränkningar till skolan eller förskolan. Enligt skollagen måste personalen i förskola och skola göra en anmälan till förskolechefen respektive rektor så snart de får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig har blivit utsatt för trakasserier. Förskolechef och rektor är i sin tur skyldiga att föra vidare informationen till huvudmannen. Det kan därför även vara bra att det finns rutiner för anmälningsskyldigheten till förskolechef/rektor och huvudman enligt skollagen. Som en förebyggande åtgärd det kan vara bra att utvärdera om rutinerna fungerar som det är tänkt.

Skriv en plan för likabehandlingsarbetet

En plan för likabehandlingsarbetet är ett viktigt verktyg som ger förutsättningar för ett systematiskt arbete och en struktur för förskolans och skolans arbete mot diskriminering och trakasserier.
Utbildningsanordnaren ska årligen upprätta en likabehandlingsplan. Planen ska innehålla:

 • En översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter och dels förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.
 • En redogörelse för vilka av dessa åtgärder som skolan eller förskolan planerar att påbörja eller genomföra under det kommande året.
 • En redovisning av hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har genomförts.

För att nå resultat är det viktigt att utbildningsanordnaren sätter upp mål. Planen bör behandla var och en av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning och de åtgärder som omfattas för var och en av dessa. Vidare bör planen innehålla rutiner för hur personalen i verksamheten ska agera i akuta situationer då trakasserier uppstår samt ansvarsfördelning och hur händelser och åtgärder ska dokumenteras. Därutöver är det upp till respektive utbildningsanordnare/huvudman att bestämma utformningen av och innehållet i likabehandlingsplanerna.

Det är bra om planen utöver för barn, elever och all personal även blir känd hos föräldrar/närstående till barnen och eleverna.

En plan per verksamhet

Utbildningsanordnaren bör ta fram en plan för varje enskild verksamhet. Det finns inget hinder för att föra samman likabehandlingsplanen och den plan mot kränkande behandling som ska upprättas enligt skollagen till ett dokument. Det är i dessa fall viktigt att komma ihåg kopplingen till diskrimineringsgrunderna och syftet med bestämmelserna i diskrimineringslagen för det arbete som samlas i den gemensamma planen som avser aktiva åtgärder.

Stöd i arbetet med att skriva en likabehandlingsplan

DO har i samarbete med Skolverket och Barn- och Elevombudet (BeO) utvecklat Planforskolan.se som är ett internetbaserat verktyg som ger vägledning och en struktur för hur en likabehandlingsplan kan upprättas.

DO:s verktyg Planförskolan

Verksamheter som omfattas av kravet på aktiva åtgärder

Följande verksamheter omfattas av kravet på att upprätta en likabehandlingsplan och skyldigheten att bedriva ett aktivt arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och förebygga trakasserier:

Skolväsendet, 1 kap. 1 § skollagen

Skolformerna, 1 kap. 1 § 2 st. skollagen

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Särskild utbildning för vuxna
 • Utbildning i svenska för invandrare

Fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och vissa särskilda utbildningsformer, 1 kap. 1 § 3 st. skollagen

Vissa särskilda utbildningsformer, 1 kap. 2 § och 24 kap. 1 § skollagen

 • Internationella skolor
 • Utbildning vid särskilda ungdomshem
 • Utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt
 • Utbildning vid folkhögskola som motsvarar
 • Utbildning i svenska för invandrare
 • Utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus'
 • Utbildning i hemmet eller på annan lämplig plats
 • Annat sätt att fullgöra skolplikten

Annan pedagogisk verksamhet som bedrivs istället för utbildning inom skolväsendet, 1 kap. 2 § och 25 kap. 1 § skollagen

 • Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem
 • Öppen förskola
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds