Fackens roll

Lika rättigheter och möjligheter handlar om fackliga kärnfrågor som lön, arbetsmiljö och trygg anställning. Facket har en nyckelroll i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

Diskrimineringslagen lyfter särskilt fram fackens roll när det gäller att:

  • Samverka med arbetsgivaren om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
  • Verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män på arbetsplatsen
  • Företräda medlemmar som blivit utsatta för diskriminering.

Vad innebär samverkan?

Arbetsgivaren och arbetstagarna ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder, kartläggning och analys av löner och lönebestämmelser och handlingsplan för jämställda löner.

Samverkan innebär enligt förarbetena att arbetsgivare och fackliga organisationer ska arbeta gemensamt i dialog. Normalt sett företräds också arbetstagarna av de fackliga organisationer som finns på arbetsplatsen. Arbetstagarna kan också utse sina egna representanter i en samverkansgrupp. Finns det flera fackförbund på en arbetsplats kan facken utse representanter från flera fack eller en representant för samtliga. Saknas facklig organisation får arbetsgivaren ta ställning till på vad sätt arbetstagarna lämpligast kan beredas möjlighet till samverkan. I samverkan företräder arbetstagarna samtliga anställda på arbetsplatsen.

Exakt hur samverkan ska gå till regleras inte i lagen eller i förarbetena, utan det avgör de lokala parterna. Ett tips är att använda de befintliga rutinerna för samverkan mellan parterna på arbetsplatsen, till exempel för arbetsmiljöarbetet.

Särskilt om samverkan i arbetet med lönefrågor

I lagen anges att arbetsgivare och arbetstagare har en gemensam skyldighet att särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling.

Ett fack som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal har rätt till den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.
Om informationen avser uppgift om lön eller andra förhållanden som berör enskild arbetstagare kan facket beläggas med tystnadsplikt. Den som bryter mot tystnadsplikten kan bli skadeståndsskyldig.

Om facket inte får den information de anser behövs för att kunna samverka kan den centrala arbetstagarorganisationen göra en framställan till nämnden mot diskriminering att arbetsgivaren vid vite ska fullgöra sin informationsskyldighet.

Om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter

Om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter att vidta aktiva åtgärder, upprätta en jämställdhetsplan, genomföra lönekartläggning eller upprätta en handlingsplan för jämställda löner kan facket, om DO väljer att inte göra det, göra en framställan om vitesföreläggande till Nämnden mot diskriminering. Nämnden kan sedan besluta att arbetsgivaren ska betala vite till dess att de fullgör sina skyldigheter.

Rådgivning för fackliga representanter

DO erbjuder rådgivning för fackliga representanter och ombudsmän. Kontakta rådgivningen via DO:s växel: 08-120 20 700. Berätta att du ringer från ett fackförbund och vad frågan handlar om så att du blir kopplad till rätt funktion.