Utbildningsanordnarens åtgärder vid trakasserier och sexuella trakasserier

En person som deltar i eller söker till en utbildning har rätt att inte utsättas för trakasserier, sexuella trakasserier eller annan diskriminering. Utbildningsanordnaren är skyldig att både utreda och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier eller sexuella trakasserier.

Med trakasserier menar vi här både sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder.

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Vem är utbildningsanordnare?

Den som ansvarar för utbildningsverksamheten, den så kallade utbildningsanordnaren är vanligtvis den kommun eller styrelse som ansvarar för utbildningen. Till utbildningsområdet räknas både förskolor, skolor, universitet och högskolor samt många andra typer av utbildningar, såväl kommunala som privata.

Reglering i diskrimineringslagen och skollagen

Beroende på vilken typ av kränkningar det gäller finns det två olika lagar som en utbildningsanordnare behöver förhålla sig till: skollagen och diskrimineringslagen. I skollagen kallas den verksamhetsansvarige för huvudman och i diskrimineringslagen används oftast begreppet utbildningsanordnare.

Diskrimineringslagen anger utbildningsanordnarens skyldigheter om denne får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Med trakasserier menas kränkande behandling som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Utrednings- och åtgärdsplikten gäller såväl trakasserier från andra barn eller studerande som från personal.

Skollagen reglerar skolpersonalens och huvudmannens skyldigheter om de får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling som inte har något samband med diskrimineringsgrund.

Om någon blir trakasserad

Om en utbildningsanordnare får kännedom om att trakasserier eller sexuella trakasserier kan ha ägt rum i samband med verksamheten ska anordnaren först utreda vad som har hänt. Om det visar sig att någon har blivit trakasserad måste den verksamhetsansvariga också genomföra åtgärder som syftar till att trakasserierna ska upphöra.

Anmäla till rektor eller huvudman

För utbildningsverksamhet som regleras i skollagen finns en särskild bestämmelse om anmälningsskyldighet. Den innebär att lärare och annan personal, som får kännedom om att ett barn eller en elev har upplevt eller upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkningar i samband med verksamheten, är skyldiga att informera förskolechefen respektive rektorn. Denna ska i sin tur informera huvudmannen, som vanligtvis är den kommun eller styrelse som ansvarar för utbildningen.

Undersöka och reda ut vad som har hänt

Skyldigheten att utreda uppgifter om trakasserier uppstår så snart någon personal får kunskap om att en elev eller studerande har upplevt eller upplever sig utsatt. Det krävs alltså inga bevis för att något har hänt. Syftet med att utreda är att få tillräckligt med information och kunskap om situationen, så att den ansvariga för verksamheten kan bedöma vilka åtgärder som måste genomföras för att få trakasserier att upphöra.

Att genomföra en utredning kan innebära att:

  • Fråga alla inblandande vad det är som hänt, det vill säga både den som upplever sig trakasserad och den som kan ha utfört trakasserierna.
  • Fråga andra barn, elever eller studerande samt personal och eventuella vårdnadshavare.
  • Ta hjälp av särskild kompetens, såsom kuratorer eller psykologer, som till exempel kan göra observationer.
  • Undersöka sociala forum och andra fysiska eller virtuella platser där deltagarna i verksamheten interagerar.

Åtgärda och sätta stopp för trakasserierna

Syftet med de åtgärder som genomförs på såväl kort som lång sikt är att trakasserierna ska upphöra. Vilka åtgärder utbildningsanordnaren genomför i ett specifikt fall beror på vad utredningen i just det fallet visar.

Tänkbara åtgärder är att:

  • Ha återkommande samtal med barn, elever eller studerande och eventuella vårdnadshavare.
  • Ha ökad uppsikt, särskilt på platser och vid tidpunkter som har visat sig vara riskfyllda.
  • Tilldela en assistent eller en resursperson för den eller de som kränker.
  • Göra insatser med hjälp av kurator eller psykolog.
  • Genomföra disciplinära åtgärder, till exempel avstängning, inom ramen för exempelvis skollagen och högskoleförordningen respektive de arbetsrättsliga reglerna.

Följa upp skolans åtgärder

För att förvissa sig om att trakasserierna inte upprepas bör utbildningsanordnaren följa upp och utvärdera åtgärderna. Om det visar sig att åtgärderna har varit otillräckliga måste utbildningsanordnaren överväga vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in för att sätta stopp för trakasserierna.

Dokumentera utredningen och åtgärderna

Dokumentation av utredningen och åtgärderna är ett viktigt underlag för att kunna följa upp effekterna av åtgärderna. Genom dokumentation kan utbildningsanordnaren även uppmärksamma om de inträffade trakasserierna är del av ett större problem som kräver mer omfattande generella insatser.

När gäller utbildningsanordnarens skyldighet?

Utbildningsanordnarens utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller för alla former av trakasserier som uppstår i samband med verksamheten oavsett om trakasserierna utförs av elever eller lärare. Även situationer som uppstår utanför skolan räknas, om de fortsätter under skoltid. Det kan till exempel handla om sådant som händer på vägen till eller från skolan och på sociala medier.

Skolverkets allmänna råd

Skolverket har gett ut allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. De allmänna råden syftar bland annat till att stödja verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Jurist på DO talar om trakasserier, se videon på DO:s YouTube-kanal