Utbildning och övrig kompetensutveckling

Utbildning och övrig kompetensutveckling är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att arbetsgivaren ska arbeta för att alla arbetstagare får möjlighet till kompetensutveckling oavsett diskrimineringsgrund.

Arbetsgivaren bör se till att insatser för kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer alla anställda till del på ett likvärdigt sätt.

Arbete i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg inom området utbildning och övrig kompetensutveckling

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter
  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
  3. genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Arbetsgivarnas arbete i fyra steg

Områden arbetsgivaren kan undersöka

Till att börja med ska arbetsgivaren undersöka och analysera om de finns risker eller hinder som gör att den utbildning och kompetensutveckling som arbetsgivaren erbjuder inte kommer alla till del på ett likvärdigt sätt, oavsett diskrimineringsgrund.

Arbetsgivaren kan till exempel undersöka och analysera följande områden:

  • Hur arbetstagarna, oavsett diskrimineringsgrund, stöds och uppmuntras att söka högre tjänster.
  • Om arbetsgivaren vet vilken kompetens de anställda har.
  • Om all kompetens tas tillvara.

Kön och andra diskrimineringsgrunder

Arbetsgivarna ska sträva efter en jämn fördelning av kvinnor och män när det gäller utbildning och kompetensutveckling. Motsvarande är inte avsikten när det gäller övriga diskrimineringsgrunder. Då ska undersökningen inte innebära en kvantitativ kartläggning, det vill säga uppdelning av arbetstagarna utifrån diskrimineringsgrund.

Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.