Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Du som är arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras på arbetsplatsen.

Riktlinjer för att tydliggöra nolltolerans

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer i sin verksamhet. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra för alla anställda (inklusive chefer, vikarier, praktikanter och inhyrd personal) att arbetsgivaren inte accepterar trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.  På så sätt ska arbetsgivaren förebygga och förhindra sådana beteenden på arbetsplatsen.

Rutiner - vem gör vad om det ändå händer?

Alla arbetsgivare ska också ha rutiner i sin verksamhet. Rutinerna ska ge praktisk vägledning till de som har ett arbetsgivaransvar (till exempel chefer och arbetsledare) hur man hanterar trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

Det ska framgå av rutinerna:

  • vem den som upplever sig utsatt kan vända sig till
  • vad arbetsgivaren måste göra när hen får kännedom om att det eventuellt förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen
  • vem som har ansvar för att utreda händelsen eller påståendena.

Alla arbetsgivare ska följa upp och utvärdera sina riktlinjer och rutiner, på samma sätt som gäller för det övriga arbetet med aktiva åtgärder. 

För att riktlinjerna och rutinerna ska fungera är det viktigt att alla i verksamheten känner till dem.

Utred och åtgärda uppkomna situationer

Om en person utsätts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och genomföra åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Skyldigheten att agera gäller såväl vid trakasserier från chefer som från medarbetare.

Utred och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen 

Att utsättas för trakasserier på jobbet kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det. Därför har arbetsgivare ett ansvar för att förhindra trakasserier. Enligt diskrimineringslagen.

Att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det. Därför har arbetsgivare ett ansvar för att förhindra sexuella trakasserier. Enligt diskrimineringslagen.