Rekrytering och befordran

Rekrytering och befordran är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ska arbeta för att alla oavsett diskrimineringsgrund får möjlighet att söka lediga jobb.

Inom området "rekrytering och befordran" ingår till exempel riktlinjer och rutiner för extern och intern rekrytering samt befordran. Det kan bland annat handla om att se över hur lediga arbeten annonseras, hur annonser utformas och hur intervjuer går till.

Arbete i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg inom området rekrytering och befordran

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter
  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
  3. genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Arbetsgivarnas arbete i fyra steg

Områden arbetsgivaren kan undersöka

Arbetsgivaren ska undersöka vilka hinder som finns för att ge alla, oavsett diskrimineringsgrund, lika möjlighet att söka lediga anställningar och möjlighet till befordran.

Det kan bland annat gälla att se över obefogade eller omotiverade krav i platsannonser när det gäller kompetens, bakgrund eller utbildning.

Arbetsgivaren kan till exempel undersöka och analysera följande områden

  • vilken typ av kompetens som krävs för arbetsuppgiften (vid varje enskild rekrytering)
  • granska hur rekryteringen går till.

Undersökningen handlar inte om att arbetsgivaren ska undersöka eller registrera vilka arbetstagare som rekryterats till eller befordrats i verksamheten och om de kan hänföras till en viss grupp utan i första hand om hur rekrytering eller befordran sker.

Exempel på åtgärder som kan vara aktuella är att som huvudregel annonsera alla lediga arbeten och erbjuda utbildning och annan kompetensutveckling för att främja möjligheten till befordran.

Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.