Löner och andra anställningsvillkor

Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder.

Området löner och andra anställningsvillkor omfattar arbetsgivarens generella förhållningssätt i form av riktlinjer, kriterier för lönesättning och andra liknande ställningstaganden. Även bestämmelser och praxis som rör löneförmåner till exempel tjänstebil, bostads- eller reseförmåner och bonussystem ingår. Undersökningen ska göras på en övergripande nivå – det handlar alltså inte om att göra någon kartläggning av personliga förhållanden på individnivå.

Arbetet ska i den här delen ske utifrån alla diskrimineringsgrunder till skillnad från den årliga lönekartläggningen som endast behöver göras utifrån kön.

Arbete i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg inom området löner och andra anställningsvillkor

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter
  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
  3. genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Arbetsgivarnas arbete i fyra steg

Områden arbetsgivaren kan undersöka

Arbetsgivaren kan till exempel undersöka och analysera följande områden

  • kriterier för lönesättning
  • löneförmåner och bonussystem

För diskrimineringsgrunden kön finns sedan tidigare en skyldighet att kartlägga och analysera bestämmelser och praxis. När det gäller övriga diskrimineringsgrunder ligger arbetet enbart på en strukturell och kollektiv nivå och handlar alltså inte om någon kartläggning av hur olika individer värderats.

Lönekartläggning

Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.