Utforma en jämställdhetsplan

För att öka jämställdheten i arbetslivet ska alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda upprätta en jämställdhetsplan. En jämställdhetsplan är en handlingsplan för att främja lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen.

Lagens krav på skriftlig plan gäller endast diskrimineringsgrunden kön. Däremot finns krav på att arbetsgivarna även ska bedriva ett främjande arbete för grunderna etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. DO anser att det är en fördel att ha en skriftlig plan även i dessa delar eftersom det underlättar arbetet.

En plan underlättar det långsiktiga arbetet

Arbetet för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet ska utföras målinriktat. Här är det till stor hjälp att göra en plan som tydligt visar vilka mål arbetsplatsen tänker nå och vilka konkreta åtgärder som behövs för att nå målen.
Alla arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte 25 eller fler anställda ska upprätta en så kallad jämställdhetsplan. Planen ska upprättas var tredje år och innehålla:

  • En översikt över de åtgärder gällande arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier och rekrytering som behövs på arbetsplatsen.
  • En redogörelse för vilka åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren.
  • En översiktlig redovisning av handlingsplanen för jämställda löner
  • En redovisning av hur de planerade åtgärderna i föregående plan har genomförts.

Planen ska utformas efter arbetsplatsens behov

Planens närmare innehåll och omfattning i övrigt beror på arbetsplatsens storlek och karaktär. Planen ska utformas efter den enskilda arbetsplatsens behov och förutsättningar och med hänsyn till strukturen och omfattningen av arbetsgivarens verksamhet. För stora organisationer kan det vara mest ändamålsenligt att upprätta en särskild plan för varje verksamhetsområde, enhet eller avdelning. Arbetsgivarens skyldighet att upprätta en plan för hela verksamheten kan sedan fullgöras genom att delplanerna sammanställs med en sammanfattning som klargör arbetsgivarens strategi för det samlade jämställdhetsarbetet.

Vid uppföljningen av hur de planerade åtgärderna har genomförts bör arbetsgivaren utvärdera om åtgärderna nått avsedda resultat. En sådan utvärdering är en bra utgångspunkt för att utforma nya mål och åtgärder i nästkommande plan.

Krav på mindre arbetsgivare

En organisation med färre anställda än 25 ska också bedriva ett målinriktat arbete. Men lagen kräver inte att arbetet dokumenteras. Det underlättar dock att ha en plan eftersom lagen kräver att arbetet ska vara målinriktat.