Främja jämställda och jämlika arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett diskrimineringsgrund.

Arbetsmiljölagen är ett stöd i arbetet

Begreppet arbetsförhållanden omfattar samma arbetsförhållanden som omfattas av det arbetsmiljörättsliga regelverket, och gäller psykiska och fysiska arbetsförhållanden samt arbetsfördelning och organiseringen av arbetet. Fördelningen av heltids- och deltidsanställningar och fördelningen av visstidsanställningar och tillsvidareanställningar bör innefattas. Det kan till exempel innebära att arbetsgivaren kan analysera om det finns något samband mellan de anställningsformer som finns på arbetsplatsen och någon av diskrimineringsgrunderna.

Det arbetsmiljörättsliga regelverket omfattas av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 

Ändringarna i diskrimineringslagen innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas enligt en metod som har likheter med det tillvägagångssätt som används för arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att hålla isär de olika regelverken då de har olika syften även om det kan finnas möjligheter att samordna delar av arbetet, framförallt på området arbetsförhållanden.

Diskrimineringsombudsmannen har nu en löpande kontakt med Arbetsmiljöverket för att tillsammans med dem skapa en tydlighet kring de aktiva åtgärderna i förhållande till arbetsmiljöarbetet. Diskrimineringsombudsmannen kommer under 2017 återkomma med mer information om detta.

Arbete i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg inom området arbetsförhållanden

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter.
  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
  3. genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Arbetsgivarnas arbete i fyra steg

Områden arbetsgivaren kan undersöka

Arbetsgivaren kan till exempel undersöka och analysera följande områden

  • ergonomi, maskiner och omklädningsrum
  • skyddsutrustning och klädkrav
  • arbetstider
  • förekomsten av trakasserier eller sexuella trakasserier
  • arbetstagarnas och chefernas kunskap om diskriminering och trakasserier,
  • hur trakasserier kan förhindras på arbetsplatsen och arbetsgivarens utredningsskyldighet.

Trakasserier och sexuella trakasserier

I undersökningen av arbetsförhållandena ingår att undersöka om det förekommer trakasserier eller risker för trakasserier utifrån alla sju diskrimineringsgrunder och risker för sexuella trakasserier. Den kan omfatta exempelvis om det förekommer kränkande bilder eller budskap på arbetsplatsen, hur jargongen är och om det förekommer rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedsättande skämt.

Arbetsgivaren ska dessutom ta fram riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier

Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.