Jämställda och jämlika arbetsförhållanden

Arbetsgivare ska se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ska undanröja förhållanden som direkt motverkar lika rättigheter och möjligheter för anställda och framtida anställda.

Kravet på att åtgärda brister i arbetsmiljön och förebygga problem gäller såväl psykiska som fysiska arbetsförhållanden samt arbetets organisation. Det kan till exempel handla om diskriminerande regler om klädsel, språkbruk eller längd, rasistisk och sexistisk jargong eller klotter. Exempel på fysiska förhållanden som kan exkludera arbetstagare kan vara när verktyg inte är anpassade till olika fysisk styrka.

Vilka åtgärder som krävs beror på arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. Det innebär att kravet på en arbetsgivare kan variera beroende på bland annat arbetsplatsens storlek, geografiska belägenhet, arbetsstyrkans sammansättning. Arbetet kan beskrivas som ett utvecklingsarbete som ska anpassas efter den enskilda arbetsplatsens behov och förutsättningar. Det handlar ofta om en långsiktig planering. Det kan behövas aktiva åtgärder för till exempel fördelning av arbetet, kompetensutveckling, ledighet, pauser, arbetsklädsel och mat på arbetet.

Diskrimineringslagen innehåller inte några exakta krav på vilka åtgärder som krävs av varje arbetsgivare.

För de arbetsgivare som är skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan ska de åtgärder för arbetsförhållanden som arbetsgivaren planerar att genomföra de kommande åren framgå av planen.

Inventera förhållandena på arbetsplatsen

För att veta vilka åtgärder som ska vidtas bör arbetsgivaren inventera rådande förhållanden. Arbetsgivaren kan till exempel inventera

 • ergonomi, maskiner och omklädningsrum
 • skyddsutrustning och klädkrav
 • arbetstider
 • arbetstagarinflytande
 • sysselsättningsgrad
 • möjlighet till utveckling
 • arbetskultur
 • delaktighet
 • förekomsten av stress, sjukdom och arbetsskador
 • ofrivillig deltid
 • orsaker till sjukskrivningar
 • arbetsskador

Förbud mot diskriminering

Utöver kravet på aktiva åtgärder finns ett förbud mot diskriminering av till exempel anställda och sökanden. Förbudet mot diskriminering  i arbetslivet är brett. Det omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och många olika situationer i arbetslivet som man kan befinna sig i.

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet