Främja jämställda och jämlika arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett diskrimineringsgrund.

Som arbetsgivare ska du undersöka och analysera både psykiska och fysiska arbetsförhållanden utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbetsgivaren bör bland annat undersöka, analysera och vidta åtgärder så att inte någon missgynnas av arbetsklimatet eller anställningsformerna, till exempel på grund av sin religion, ålder, sexuella läggning eller funktionsnedsättning.

Exempel på frågeställningar kan vara: Hur öppet är klimatet på arbetsplatsen, hur är jargongen och vilka är de rådande attityderna? Kommer stereotypa könsroller, normer och föreställningar till uttryck på ett sätt som kan leda till diskriminering? Är utformningen av kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov?

Det arbetsmiljörättsliga regelverket omfattas av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 

Ändringarna i diskrimineringslagen innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas enligt en metod som har likheter med det tillvägagångssätt som används för arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att hålla isär de olika regelverken då de har olika syften även om det kan finnas möjligheter att samordna delar av arbetet, framförallt på området arbetsförhållanden.

Diskrimineringsombudsmannen har en löpande kontakt med Arbetsmiljöverket för att tillsammans med dem skapa en tydlighet kring de aktiva åtgärderna i förhållande till arbetsmiljöarbetet. 

Arbete i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg inom området arbetsförhållanden

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter.
  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
  3. genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Arbetsgivarnas arbete i fyra steg

Områden arbetsgivaren kan undersöka

Arbetsgivaren kan till exempel undersöka och analysera följande områden

  • ergonomi, maskiner och omklädningsrum
  • skyddsutrustning och klädkrav
  • arbetstider
  • förekomsten av trakasserier eller sexuella trakasserier
  • arbetstagarnas och chefernas kunskap om diskriminering och trakasserier,
  • hur trakasserier kan förhindras på arbetsplatsen och arbetsgivarens utredningsskyldighet.

Trakasserier och sexuella trakasserier

I undersökningen av arbetsförhållandena ingår att undersöka om det förekommer trakasserier eller risker för trakasserier utifrån alla sju diskrimineringsgrunder och risker för sexuella trakasserier. Den kan omfatta exempelvis om det förekommer kränkande bilder eller budskap på arbetsplatsen, hur jargongen är och om det förekommer rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedsättande skämt.

Arbetsgivaren ska dessutom ta fram riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier

Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.