Främja jämn könsfördelning

Du som är arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. För att uppnå en jämnare könsfördelning kan du bland annat arbeta med utbildning och annan kompetensutveckling.

Den undersökning och analys av verksamheten som du har gjort inom ramen för ditt arbete med aktiva åtgärder är ofta en naturlig utgångspunkt för att avgöra vilka åtgärder som kan vara lämpliga när det gäller att främja en jämnare könsfördelning i organisationen. Om undersökningen visar att det råder en ojämn könsfördelning på ledande positioner bör du som arbetsgivare genomföra främjande åtgärder för att åstadkomma en förändring.

De åtgärder som du ska genomföra för att nå målet är utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder. De åtgärder som du genomför ska följas upp och utvärderas på samma sätt som det övriga arbetet med aktiva åtgärder.

Arbetet med att främja en jämn könsfördelning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.