Främja jämn könsfördelning

Arbetsgivaren ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.

Den undersökning och analys av verksamheten som arbetsgivaren gjort inom ramen för arbetet med aktiva åtgärder bör vara en naturlig utgångspunkt för att avgöra vilka åtgärder som kan vara lämpliga i detta avseende. Om undersökningen visar att det råder en ojämn könsfördelning på ledande positioner bör arbetsgivaren vara skyldig att vidta främjandeåtgärder för att åstadkomma en förändring.

De åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att nå målet är utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder. Åtgärderna som vidtas ska följas upp och utvärderas på samma sätt som gäller för det övriga arbetet med aktiva åtgärder.

Arbetet med att främja en jämn könsfördelning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.