Framgångsfaktorer för arbetsgivarens långsiktiga arbete

Hur arbetet för lika rättigheter och möjligheter organiseras på arbetsplatsen är avgörande för om det ska leda till något resultat. Arbetet behöver vara långsiktigt och utvecklingsinriktat samt anpassat till de förutsättningar och behov som finns. Forskare har identifierat ett antal generella framgångsfaktorer för att lyckas.

Ledningens och de anställdas engagemang och delaktighet

En framgångsfaktor är högsta ledningens engagemang och delaktighet. Förändringar kommer till stånd genom en kombination av ledningens stöd och delaktighet på alla nivåer och genom att aktivt följa och efterfråga resultat av arbetet.

Väl formulerade mål och strategier

En framgångsfaktor är att bedriva ett målinriktat arbete. Därför behöver organisationen sätta upp tydliga mål samt skapa en strategi för att nå målen och hantera identifierade hinder.

Tid och resurser

En annan framgångsfaktor är att de som är ansvariga för utförandet får tid och resurser för att genomföra arbetet. Det kan handla om resurser för att kunna genomföra kartläggningar, utbildningsinsatser, utveckla och implementera nya rutiner osv.

Mandat för utföraren

Ytterligare en framgångsfaktor är att de som ansvarar för arbetet har mandat att driva arbetet i organisationen framåt.

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivaren och representanter för arbetstagarna är en framgångsfaktor för arbetet. Saknas facklig organisation får arbetsgivaren ta ställning till på vilket sätt medarbetarna lämpligast kan beredas möjlighet till samverkan.

Kunskaper om normer och diskriminering

En framgångsfaktor är att arbetsgivaren förvissar sig om att medarbetarna har kunskaper om diskriminering. För att medarbetare ska kunna utveckla sin förmåga att uppmärksamma diskriminering är det viktigt att de får tillfälle att samtala om diskrimineringsgrunderna, normer och värderingar, med utgångspunkt i konkreta situationer i verksamheten.

Förankring och uppföljning

För att nå framgång är det viktigt att förankra det systematiska arbetet bland medarbetarna. Det kräver att arbetsgivaren avsätter resurser för att till exempel kommunicera sin strategi och hur arbetet ska genomföras. Lika viktigt är det att ledningen årligen följer upp de resultat som har uppnåtts och kommunicerar framgångarna till medarbetarna. Det har också visat sig vara viktigt att se över vardagliga rutiner och aktiviteter utifrån arbetets resultat.