Förebygga trakasserier och repressalier på arbetsplatsen

Arbetsgivaren har ett ansvar för att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgivaren ska också vidta åtgärder för att förebygga och förhindra repressalier.

Vilka åtgärder som den enskilde arbetsgivaren bör vidta och på vilket sätt arbetsgivarens förhållningssätt, policy eller riktlinjer ska dokumenteras får anpassas till arbetsplatsens storlek och andra lokala förhållanden.

Upprätta en policy för att förebygga 

Alla arbetsgivare ska upprätta en policy som slår fast att arbetsgivaren inte tolererar några former av trakasserier, repressalier eller sexuella trakasserier.

Arbetsgivaren ska också göra klart för de anställda vad som händer om någon bryter mot policyn, till exempel att omplaceringar eller uppsägningar kan bli aktuella.

Arbetsledare och fackliga representanter bör utbildas så att de lär sig känna igen trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Upprätta en beredskapsplan för akuta situationer

Arbetsgivaren ska upprätta en beredskapsplan med rutiner för hur eventuella trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier ska hanteras.

Planen bör beskriva hur de anställda och chefer ska agera om de får höra talas om trakasserier, repressalier eller sexuella trakasserier och vilka åtgärder som ska vidtas. I rutinerna bör också beskriva vem som ansvarar för uppföljningen av de vidtagna åtgärderna och på vilket sätt medarbetarna ska dokumentera dem. För att rutinerna ska få önskad effekt är det viktigt att medarbetarna känner till dem.

Arbetsgivare som är skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan ska redogöra för vilka åtgärder som denne planera att vidta de kommande åren. I planen kan arbetsgivaren inkludera sin policy och rutiner för att hantera eventuella trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Inventera förhållandena på arbetsplatsen 

För att veta vilka övriga åtgärder som kan behöva vidtas bör förhållandena på arbetsplatsen inventeras. Det kan handla om att arbetsgivaren tar reda på vad de anställda har för behov, till exempel genom att undersöka om det förekommer trakasserier och sexuella trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Förslag på förhållanden på arbetsplatsen som kan inventeras:

  • Arbetstagarnas och chefernas kunskap om diskriminering och trakasserier, hur trakasserier kan förhindras på arbetsplatsen och arbetsgivarens utredningsskyldighet.
  • Arbetstagarnas upplevelse av diskriminering och trakasserier samt hur de uppfattar klimatet på arbetsplatsen. Här kan arbetsgivaren använda sig av anonyma medarbetarenkäter.

Om en arbetsgivaren får veta att det förekommer trakasserier ska hen utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. Det kan då även finnas anledning att reflektera över om det enskilda fallet är en del av ett större mönster. Reflektionerna kan ligga till grund för ytterligare förebyggande åtgärder.

Arbetsgivarens åtgärder när någon upplever sig trakasserad.

Utvärdera resultat

Arbetsgivaren bör kontinuerligt utvärdera arbetet med att förebygga trakasserier för att säkerställa att vidtagna åtgärder verkligen leder till att trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier förebyggs och förhindras. Om det visar sig att åtgärderna efter en uppföljning har varit otillräckliga kan arbetsgivaren behöva pröva andra eller kompletterande åtgärder.

Förbud mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Utöver kravet på att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier finns ett förbud mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier, Det omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och många olika situationer i arbetslivet som man kan befinna sig i.

En arbetsgivare som får veta att någon känner sig trakasserad ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. 

Det finns även ett förbud mot repressalier från arbetsgivarens sida.