Föräldraskap och arbete

Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att arbetsgivare ska underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

I arbetet med att underlätta att förena arbete och föräldraskap bör arbetsgivare uppmärksamma faktorer i arbetslivet som kan försvåra möjligheterna att ta ansvar för barn och hem. Det kan till exempel handla om att begränsa övertid eller arbete på obekväm arbetstid eller att införa flextid. Det kan också handla om att ge föräldralediga möjlighet att hålla kontakt med arbetsplatsen genom att informera om sådant som händer på arbetsplatsen och bjuda in till utvecklingssamtal och personaldagar.

Arbete i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg inom området att förena förvärvsarbete med föräldraskap

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter
  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
  3. genomföra de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Arbetsgivarnas arbete i fyra steg

Områden arbetsgivaren kan undersöka

Undersökningen och analysen ska omfatta frågan hur verksamheten fungerar för den som är förälder, och om det finns behov av åtgärder för att underlätta arbete och föräldraskap.

Arbetsgivaren kan till exempel undersöka och analysera följande områden:

  • Om det finns hinder för arbetstagarna att ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn.
  • Om övertid är ett krav på arbetsplatsen, uttalat eller underförstått.
  • Om det finns behov av flexibla arbetstider.
  • Om det finns möjligheter för arbetstagare att utföra arbete i hemmet.

Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.