Föräldrar i arbetslivet

Arbetsgivare ska underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

I arbetet med att underlätta för kvinnor och män att förena arbete och föräldraskap bör arbetsgivareuppmärksamma faktorer i arbetslivet som kan försvåra möjligheterna att ta ansvar för hem och barn. Det kan till exempel handla om att begränsa övertid eller arbete på obekväm arbetstid eller att införa flextid. Det kan också handla om att ge föräldralediga möjlighet att hålla kontakt med arbetsplatsen genom att informera om sådant som händer på arbetsplatsen och bjuda in till utvecklingssamtal och personaldagar.

Arbetsgivaren ska genomföra så kallade aktiva åtgärder för både kvinnor och män. Eftersom kvinnor historiskt sett getts ett större ansvar för barn och hem kan det innebära att det behövs riktas särskilda åtgärder för att stödja och uppmuntra män att ta ut föräldraledighet.

För de arbetsgivare som är skyldiga att upprätta en jämställdhetsplan ska de åtgärder som arbetsgivaren planerar att genomföra de kommande åren framgå av planen.

Inventera förhållandena på arbetsplatsen

För att veta vilka åtgärder som behöver genomföras bör arbetsgivaren göra en behovsinventering. Arbetsgivaren kan till exempel inventera uttaget av föräldraledighet och tillfällig föräldrapenning, arbetstider, övertidsfrekvenser och synen på övertid bland medarbetarna. Vid behovsinventeringen kan arbetsgivaren till exempel ta ställning till följande frågor:

  • Finns hinder för kvinnor eller män att ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn?
  • Är övertid ett krav på arbetsplatsen, uttalat eller underförstått?
  • Behövs flexibla arbetstider eller möjlighet att arbeta hemma periodvis eller vissa dagar i veckan?
  • Använder både kvinnor och män på arbetsplatsen sin rätt till föräldraledighet?

Förbud mot missgynnande av föräldralediga

Utöver kravet om att underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap finns ett förbud mot missgynnande av föräldralediga. Förbudet gäller i princip i alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetstagare eller arbetssökande.

Förbudet mot missgynnande av föräldralediga