Arbetsgivarens riktlinjer och rutiner mot trakasserier

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

 Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras. Arbetsgivaren ska också ha rutiner som bland annat klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat.

De riktlinjer och rutiner som finns ska följas upp och utvärderas på samma sätt som gäller för det övriga arbetet med aktiva åtgärder.

Trakasserier och sexuella trakasserier ingår också i området "Arbetsförhållande". Det innebär bland annat att arbetsgivaren ska undersöka om det förekommer trakasserier eller risker för trakasserier utifrån alla sju diskrimineringsgrunder.

Främja jämställda och jämlika arbetsförhållanden

Riktlinjer och rutiner ingår som en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.