Arbetsgivarens riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier

Du som är arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras på arbetsplatsen.

Riktlinjer för att förebygga och förhindra

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer i sin verksamhet. Syftet med riktlinjerna är att förebygga och förhindra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatsen.

Av riktlinjerna ska det tydligt framgå att varken trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier, eller repressalier accepteras på arbetsplatsen.

Rutiner för att hantera händelser

Alla arbetsgivare ska också ha rutiner i sin verksamhet som ska ge praktisk vägledning till både arbetsgivare och arbetstagare.

Det ska framgå tydligt av rutinerna vad arbetsgivaren måste göra när arbetsgivaren får kännedom om att det eventuellt förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen. De personer på arbetsplatsen som har en arbetsledande ställning, exempelvis chefer på olika nivåer, har ett arbetsgivaransvar som ska framgå av rutinerna.

Av arbetsgivarens rutiner ska det framgå:

  • hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier eller repressalier påstås ha inträffat på arbetsplatsen
  • vem hos arbetsgivaren som har ansvar för att händelsen eller påståendena utreds
  • vem den som upplever sig utsatt kan vända sig till.

Alla arbetsgivare ska följa upp och utvärdera sina riktlinjer och rutiner, på samma sätt som gäller för det övriga arbetet med aktiva åtgärder.

Utred och åtgärda uppkomna situationer

Om en person utsätts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och genomföra åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Skyldigheten att agera gäller såväl vid trakasserier från chefer som från medarbetare.

Utred och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen