Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Det här ska du göra

Enligt lagen ska du arbeta med aktiva åtgärder. Det betyder att du kontinuerligt måste arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter. Det räcker alltså inte med ett policydokument – utan arbetet ska vara en ständigt pågående process.

Ditt arbete med aktiva åtgärder ska omfatta fem områden:

 • arbetsförhållanden
 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning och övrig kompetensutveckling
 • möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Du måste också se till att ditt arbete omfattar alla diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Visste du det här?

 • Du som är arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimineras på din arbetsplats. Tänk på att också trakasserier och sexuella trakasserier är diskriminering enligt lagen.

 • Det kan finnas risker för diskriminering eller andra hinder mot lika rättigheter och möjligheter, även om du inte tror att någon i verksamheten är direkt berörd.