Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

4. Följ upp och utvärdera

  • Gör en utvärdering av resultatet av arbetet i steg 1-3 ovan. Hur har arbetet och de planerade åtgärderna fungerat?
  • Se till att resultatet av utvärderingen fungerar som en bra grund inför nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet ska pågå kontinuerligt.