Förebygg diskriminering

Personer som står framför en stadskarta och bygger ett samhälle, fotografi

Att motverka diskriminering och skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter är en uppgift som berör många olika aktörer i samhället. På de här sidorna beskriver vi vilket ansvar arbetsgivare och utbildningsanordnare har när det gäller att arbeta med aktiva åtgärder.

Att arbeta för att motverka diskriminering handlar inte bara om att respektera diskrimineringslagens förbud mot diskriminering. Det handlar framför allt om att aktivt skapa och stärka förutsättningar för att alla individer, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta med aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter. Arbetet måste göras kontinuerligt. Det räcker alltså inte med ett policydokument – utan arbetet ska vara en ständigt pågående process.

Stoppa trakasserier när de uppstår

Arbetsgivare och utbildningsanordnare är också skyldiga att utreda och genomföra åtgärder om de får kännedom att en arbetstagare, barn, elev eller student upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Flera lagar slår fast rätten till likabehandling

Rätten till likabehandling ingår i flertalet av de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har åtagit sig att följa. Likabehandlingsprincipen fastslås också i den svenska grundlagen. För den som ska arbeta främjande är det även nödvändigt att ta hänsyn till diskrimineringslagens krav. Även andra lagar kan ha betydelse, till exempel skollagen och plan- och bygglagen.