Förebygg diskriminering

Personer som står framför en stadskarta och bygger ett samhälle, fotografi

Att motverka diskriminering och skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter är en uppgift som berör många olika aktörer i samhället.

Observera att det är nya bestämmelser sedan 1 januari 2017.

Ett sådant arbete innebär mer än att respektera diskrimineringslagens förbud mot diskriminering. Det handlar om att aktivt skapa och stärka förutsättningar för att alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Att på olika sätt bidra till och stödja den här typen av främjande arbete hos andra aktörer är en viktig del av DO:s uppdrag. 

Rätten till likabehandling ingår i flertalet av de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har åtagit sig att följa. Likabehandlingsprincipen fastslås också i den svenska grundlagen. För den som ska utforma ett främjande arbete är det även nödvändigt att ta hänsyn till diskrimineringslagens krav. Även andra lagar kan ha betydelse, till exempel skollagen och plan- och bygglagen.

Här beskriver vi de särskilda krav som diskrimineringslagen ställer på att det inom arbetslivet och utbildningsområdet ska bedrivas ett förebyggande och främjande arbete, så kallade aktiva åtgärder. Vi redogör också för arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldighet att utreda och vidta åtgärder om de får kännedom att en arbetstagare, barn, elev eller student upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.