Vad gör DO med anmälningar?

DO får in ungefär 2 000 anmälningar per år. Vi utreder en mindre andel för att genomföra så kallad tillsyn medan vi använder alla anmälningar i vårt långsiktiga arbete för att minska diskrimineringen i samhället. Din anmälan är därför viktig!

Vad gör Diskrimineringsombudsmannen? Se video på DO:s Youtubekanal.

Vad händer med min anmälan?

När du har skickat in en anmälan får du en bekräftelse från oss att vi tagit emot din anmälan. Våra utredare läser alla anmälningar för att avgöra om de uppgifter som du och andra har lämnat ska leda till att vi gör en tillsyn (utredning). Vi kan inleda en tillsyn utifrån ett urval av de anmälningar vi får. Vi driver även ett fåtal fall per år vidare till domstol (ungefär 1 procent av alla anmälningar per år).

Det är bara om din anmälan går vidare till utredning, som vi tar ställning till om du har blivit diskriminerad. Om din anmälan går vidare till utredning kontaktar vi dig igen (efter bekräftelsebrevet). I annat fall får du alltså inte ytterligare besked från oss.

Vi använder alla anmälningar i vårt samhällsförändrande uppdrag – det vill säga även de anmälningar som inte går vidare till utredning.

Om din situation gäller arbetslivet och om du framför allt söker efter rätts- eller förhandlingshjälp ska du vända dig till ditt fackförbund för att få hjälp. Om din situation gäller andra samhällsområden kan du hitta mer information om rättshjälp på sidan Hit kan du vända dig.

Anmälningar bidrar till information, kunskapsspridning och påverkan

Alla anmälningar är viktiga för att de bidrar till DO:s arbete med driva på utvecklingen i samhället. Det gör vi bland annat genom att

  • uppmärksamma beslutsfattare om problem med diskriminering
  • ta fram rapporter, initiera forskning, föreslå förändringar av lagar till regeringen
  • genomföra konkreta åtgärder i samverkan med andra myndigheter
  • ta fram kurser, stöd och verktyg för att stödja olika aktörers främjande arbete.

Anmälningar hjälper oss att synliggöra vad som kan begränsa individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter och vad som kan ligga bakom sådana begränsningar. Tillsammans med andra källor är anmälningarna en kunskapsbas för vårt arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i samhället. Genom att analysera anmälningarna får vi ett underlag som hjälper oss att identifiera särskilda problemområden och hinder för att uppnå ett samhälle fritt från diskriminering.

Identifierade problemområden: arbetsliv, bostad och socialtjänst

Anmälningar kan leda till att DO genomför tillsyn

En anmälan kan också leda till att DO inleder en tillsyn. Syftet med en tillsyn är att kontrollera att den som har blivit anmäld följer bestämmelserna i diskrimineringslagen. En verksamhet som är föremål för en tillsyn kallas för tillsynsobjekt och kan till exempel vara en arbetsgivare, en kommun, en affär eller ett sjukhus.

Tillsynen leder till ett beslut där DO gör en bedömning om tillsynsobjektet har handlat i enlighet med lagen eller inte. DO:s beslut är inte juridiskt bindande utan är en bedömning utifrån vår samlade kunskap. Beslutet kan till exempel innebära att DO konstaterar att

  • en arbetsgivare har brister i sitt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och brister i det förebyggande arbetet mot trakasserier eller sexuella trakasserier
  • en utbildningsanordnare inte har gjort tillräckligt för att utreda och åtgärda uppkomna trakasserier
  • en myndighet använder sig av rutiner eller arbetssätt som riskerar att leda till diskriminering
  • ett bussbolag inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra sina bussar tillgängliga för personer med funktionsnedsättning
  • en arbetsgivare har diskriminerat vid en rekrytering.

DO kan också ge rekommendationer om vad tillsynsobjektet bör göra för att undvika att diskriminera eller för att åtgärda brister i sitt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter. Om vi kommer fram till att den vi granskar inte har brutit mot lagen kommer även detta att framgå av beslutet.

En mindre andel ärenden per år går till domstol

Inom vårt tillsynsuppdrag driver vi även en mindre andel ärenden per år till domstol. DO kan även föra talan om skadestånd mot arbetsgivare som brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

DO:s uppdrag är främst att arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering och inte att företräda enskilda i domstol. Ett av våra mål med att driva enskilda ärenden i domstol är att skapa vägledande domar som ger effekt för många. I de fall där vi bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar vi den som anmälan gäller som då får ta ställning till om hen vill bli företrädd av DO i domstol.