Vad gör DO med anmälningar?

De anmälningar som kommer till DO spelar en viktig roll i arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Genom att göra en anmälan till DO kan du bidra till vårt arbete som syftar till att skapa förändring för många.

De anmälningar som kommer till DO är en värdefull kunskapskälla om vad som upplevs som diskriminering och leder till olika typer av åtgärder och insatser från vår sida.

Vad gör Diskrimineringsombudsmannen? Se video på DO:s Youtubekanal.

Anmälningar bidrar till information, kunskapsspridning och påverkan

De anmälningar som kommer in till DO bidrar till att synliggöra vad som kan begränsa individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter och vad som kan ligga bakom och bidra till sådana begränsningar. Tillsammans med andra kunskapskällor utgör anmälningarna en kunskapsbas som är en förutsättning för DO:s arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i samhället. Genom att analysera anmälningarna får vi ett underlag som hjälper oss att identifiera särskilda problemområden.

Anmälningarna bidrar därigenom till DO:s arbete med driva på utvecklingen och uppmärksamma beslutsfattare om problem med diskriminering. Det gör vi bland annat genom att ta fram rapporter, initiera forskning, föreslå förändringar av lagar till regeringen eller genom att i samverkan med andra myndigheter genomföra konkreta åtgärder. Tillsammans med andra kunskapskällor utgör anmälningarna också en grund för DO:s arbete med att ta fram kurser, stöd och verktyg för att stödja olika aktörers främjande arbete.

Anmälningar kan leda till att DO genomför tillsynsåtgärder

En anmälan kan också leda till att DO inleder en tillsyn. Syftet med en tillsyn är att kontrollera att den anmälde (tillsynsobjektet) följer bestämmelserna i diskrimineringslagen. 

En verksamhet som är föremål för en tillsyn kallas för tillsynsobjekt och kan till exempel vara en arbetsgivare, en kommun, en affär eller ett sjukhus.

Tillsynen leder till ett beslut där DO gör en bedömning om tillsynsobjektet har handlat i enlighet med lagen eller inte. DO:s beslut är inte juridiskt bindande utan är en bedömning utifrån DO:s samlade kunskap. Beslutet kan till exempel innebära att DO konstaterar att:

  • En arbetsgivare har brister i sitt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och brister i det förebyggande arbetet mot trakasserier eller sexuella trakasserier.
  • En utbildningsanordnare inte har gjort tillräckligt för att utreda och åtgärda uppkomna trakasserier.
  • En myndighet använder sig av rutiner eller arbetssätt som riskerar att leda till diskriminering.
  • Ett bolag inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra sina bussar tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
  • En arbetsgivare har diskriminerat vid en rekrytering.

DO kan också ge rekommendationer om vad tillsynsobjektet bör göra för att undvika att diskriminera eller för att åtgärda brister i sitt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Om DO i sin bedömning kommer fram till att tillsynsobjektet inte har brutit mot lagen kommer även detta framgå av beslutet.

Inom vårt tillsynsuppdrag driver vi även en mindre andel ärenden per år till domstol. DO kan även föra talan om skadestånd mot arbetsgivare som brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen

Ett av våra mål med att driva enskilda ärenden i domstol är att skapa vägledande domar som ger effekt för många. Om DO bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar DO anmälaren som då får ta ställning till om hen vill bli företrädd av DO i domstol.

Hur bedömer DO ärenden?