Hur bedömer DO anmälningar?

DO får cirka 2000 anmälningar/klagomål per år. Bland dessa anmälningar är det cirka tio procent som leder till en tillsynsåtgärd. Syftet med en tillsyn är att kontrollera att den anmälde (tillsynsobjektet) följer bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Anmälningar som leder till tillsynsåtgärder

När DO ska bedöma om anmälan ska leda till en tillsynsåtgärd utgår vi bland annat från följande:

Finns en juridisk grund för DO:s tillsyn?

Handlar anmälan om en överträdelse eller risk för överträdelse mot förbudet mot diskriminering? Det är ofta skillnad mellan vad en anmälare upplever som diskriminering och den juridiska definitionen av diskriminering. DO inleder ingen tillsyn om vi bedömer att händelserna i anmälan inte strider mot lagen.

Rör anmälan en myndighet, kommun eller annan stor aktör?

En myndighet, kommun eller annan stor aktör har en verksamhet som påverkar ett stort antal individer och riskerar därför att utsätta fler för diskriminering. Offentliga verksamheter har också ett stort ansvar för frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter.

Rör anmälan ett område där diskriminering är vanlig förekommande?

DO har identifierat problemområden där vi ser att diskriminering på den eller de aktuella diskrimineringsgrunderna förekommer i större utsträckning. Om anmälan gäller ett sådant område (där diskrimineringen också riskerar att upprepas) kan vår tillsyn skapa en förändring som ger effekt för många.

DO:s tillsyn kan leda till domstolsprövning

I samband med att DO genomför tillsyn kan det i vissa fall bli aktuellt för DO att föra talan i domstol om diskrimineringsersättning för en enskild. DO kan även föra talan om skadestånd mot arbetsgivare som brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Det som är avgörande för DO:s beslut att gå till domstol är inte i huvudsak den enskilda anmälarens situation utan om anmälan innehåller frågor av principiell vikt eller strategisk betydelse.

För att DO ska kunna gå till domstol krävs också att det är möjligt att visa att den anmälda händelsen strider mot lagen.

Det är även avgörande att den anmälda händelsen inte är preskriberad. Att en händelse är preskriberad innebär att tiden gått ut för att saken ska kunna prövas i domstol.

Om DO bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar DO anmälaren som då får ta ställning till om hen vill att DO ska företräda hen i domstol.