Hur bedömer DO anmälningar?

DO får cirka 2 000 anmälningar och klagomål per år. Av dessa anmälningar leder en mindre del till att vi gör en tillsynsutredning. Syftet med tillsynen är att kontrollera att den som granskas följer bestämmelserna i diskrimineringslagen.

När vi bedömer anmälningar utgår vi framför allt från diskrimineringslagen och missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Här ger vi en förenklad beskrivning av dessa lagar.

Vad är diskriminering enligt lagen?

Förenklat kan man säga att lagens beskrivning av diskriminering består av fyra villkor. För att en händelse ska kunna bedömas som diskriminerande måste alla fyra villkoren vara uppfyllda.

  1. Det ska handla om en händelse eller situation som missgynnar eller kränker en person.
  2. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med en eller fler av de sju diskrimineringsgrunderna (till exempel kön eller ålder), alternativt vara  sexuella trakasserier.
  3. Händelsen ska handla om någon av de sex formerna av diskriminering som finns i lagen (till exempel direkt diskriminering eller trakasserier).
  4. Händelsen ska ha ägt rum inom något av de samhällsområden där lagen gäller (till exempel arbetsliv eller bostadsmarknad).

Även om alla villkor är uppfyllda är det inte säkert att en händelse bedöms som diskriminerande. I vissa fall finns det andra lagar och regler som påverkar. Till exempel om en person under 18 år inte blir serverad alkohol på restaurang, räknas det inte som åldersdiskriminering, eftersom det finns en annan lag, alkohollagen, som förbjuder restauranger att sälja alkohol till ungdomar under 18 år. Det kan också finnas andra faktorer som gör att en händelse inte bedöms som diskriminering. En bedömning måste alltid göras i varje enskilt fall.

På sidorna under Vad är diskriminering? kan du få mer information om diskrimineringsgrunderna, diskrimineringsformerna. Där kan du även läsa om hur förbudet är formulerat inom de samhällsområden där lagen gäller.

Vad är missgynnande av föräldralediga?

En arbetstagare eller arbetssökande som är, ska vara eller har varit föräldraledig är skyddad mot missgynnande från arbetsgivaren. Ett missgynnande är en behandling som medför en skada eller nackdel. Det kan handla om att komma i ett sämre läge eller gå miste om en förbättring, eller en förmån.

Läs mer om missgynnade av föräldralediga

Vilka anmälningar leder till tillsyn?

När DO ska bedöma om en anmälan ska leda till att vi gör tillsyn utgår vi bland annat från följande:

Finns det en juridisk grund för vår tillsyn?

Handlar anmälan om en överträdelse eller risk för överträdelse mot förbudet mot diskriminering? Det är ofta skillnad mellan vad en anmälare upplever som diskriminering och den juridiska definitionen av diskriminering. DO inleder ingen tillsyn om vi bedömer att de händelser som beskrivs i anmälan inte strider mot lagen.

Rör anmälan en myndighet, kommun eller annan stor aktör?

Myndigheter, kommuner och andra större aktörer har ofta verksamheter som påverkar ett stort antal individer. De riskerar därför att utsätta fler personer för diskriminering. Offentliga verksamheter har också ett stort ansvar för frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter.

Rör anmälan ett område där diskriminering förekommer ofta? 

DO har identifierat problemområden i samhället där vi ser att diskriminering på den eller de aktuella diskrimineringsgrunderna förekommer i större utsträckning. Om anmälan gäller ett sådant område, och om diskrimineringen också riskerar att upprepas, kan vår tillsyn skapa en förändring som ger effekt för många.

Domstolsprövning eller tillsynsbeslut?

Vi driver även ett fåtal fall per år vidare till domstol (ungefär 1 procent av alla anmälningar per år). Vi kan även föra talan om skadestånd mot en arbetsgivare som har brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. För att vi ska kunna gå till domstol krävs också att det är möjligt att visa att den anmälda händelsen strider mot lagen.

Det som är avgörande för om DO beslutar att gå vidare till domstol med en anmälan är inte i huvudsak den enskilda anmälarens situation. Det som istället kan avgöra är till exempel på om anmälan innehåller frågor som är principiellt viktiga och att vi bedömer att det kan leda en dom får betydelse för många. Ofta är det också mer effektivt att fatta ett tillsynsbeslut än att gå till domstol; Vid en tillsyn får den anmälda verksamheten ett snabbare besked om de har överträtt diskrimineringslagen eller inte. Det kan i sin tur innebära att de snabbare kan sätta in åtgärder för att få bort de risker för diskriminering som vi har påpekat i vårt tillsynsbeslut.

Om vi bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar vi den ärendet gäller som då får ta ställning till om hen vill att DO ska företräda hen i domstol.