Gör en anmälan

Här beskriver vi hur du gör en anmälan till DO och vad som är viktigt att tänka på när du ska anmäla.

Innan du gör en anmälan rekommenderar vi att du först går igenom informationen på sidorna Detta går att anmäla till DO och Vad gör DO med anmälningar?

På sidan Hit kan du vända dig hittar du bland annat kontaktuppgifter till myndigheter och andra aktörer som tar emot olika typer av anmälningar.

Det här kan du anmäla

DO tar emot anmälningar om överträdelser av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagens förbud mot missgynnande av föräldralediga. Du kan göra en anmälan även om det som du vill uppmärksamma DO på inte rör dig personligen.

Det innebär att du bland annat kan göra en anmälan till DO om du anser att

  • du själv eller någon annan blivit diskriminerad, utsatt för repressalier eller missgynnad i samband med föräldraledighet
  • en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte uppfyllt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier
  • en arbetsgivare eller utbildningsanordnare brister i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter eller inte gör tillräckligt för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.

Det går också att anmäla om man anser att en aktör använder sig av ett arbetssätt eller en metod, eller tillämpar en praxis, som riskerar att leda till diskriminering.

En anmälan kan leda till olika typer av åtgärder och insatser från vår sida (se mer under Vad gör DO med anmälningar). Om DO bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar DO dig som då får ta ställning till om du vill bli företrädd av DO i domstol.

Jurist på DO pratar om diskriminering och trakasserier, video på DO:s YouTube-kanal

Anmäl på blankett eller på annat sätt

Det går att göra en anmälan genom att använda en av DO:s anmälningsblanketter som du skriver ut, fyller i och sedan skickar till DO per brev, e-post eller på annat sätt.

Det går även bra att skriva en anmälan i ett brev som du skickar per post eller e-post. Brevet ska innehålla ditt namn, din adress, telefonnummer, gärna e-postadress och motsvarande information om den du anmäler. Beskriv så tydligt som möjligt vad din anmälan handlar om.

Om du av någon anledning har svårt att skriva ett brev eller fylla i DO:s anmälningsblanketter, kan du göra en anmälan muntligen eller på annat sätt. Kontakta oss för mer information.

Dokumentera vad som hänt

Det är viktigt att dokumentera händelsen eller händelserna. Spara även annan information som senare skulle kunna användas som bevisning i ärendet. Det kan till exempel handla om information i e-postmeddelanden, sms eller inspelningar som kan styrka att en händelse är diskriminering eller ett missgynnande i samband med föräldraledighet.

Det går att göra en anmälan på alla språk

Det går att göra en anmälan till DO på alla språk. DO kommer då att översätta anmälan till svenska.

Alternativa format

DO tillhandahåller vid behov information och kommunikation kring en anmälan i tillgängliga (så kallade alternativa) format.  Meddela oss i din anmälan om du vill att DO ska kommunicera eventuella handlingar och beslut i ärendet på ett visst sätt eller i ett visst format (till exempel som ett visst slags tillgängligt elektroniskt dokument eller i stor stil).

En anmälan är en offentlig handling

När en anmälan kommer in till DO registreras den och får ett ärendenummer. Eftersom DO är en myndighet kommer anmälan att bli en allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära att få ta del av den.

Så behandlar DO personuppgifter

DO gör alltid en så kallad sekretessbedömning som kan innebära att känsliga uppgifter inte lämnas ut. Om du har skyddade personuppgifter och vill att DO ska väga in detta vid sekretessbedömningen så ska du ange det i din anmälan. DO har dock endast begränsade möjligheter att sekretessbelägga uppgifter. Vi kan därför inte garantera att vi kan hemlighålla samtliga personuppgifter i ett ärende även om personen ifråga har skyddade personuppgifter.

Skatteverkets information om skyddade personuppgifter och sekretess (extern webbplats)

Förbjudet att bestraffa den som anmäler

Den som har anmält diskriminering eller påtalat att en aktör bryter mot diskrimineringslagen har ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Repressalier kan exempelvis handla om att en arbetsgivare beordrar orimlig övertid, utsätter den som anmält för en högre arbetsbelastning eller för okvalificerade arbetsuppgifter. Den som blir utsatt för repressalier kan anmäla det till DO.

Diskriminerad på jobbet? Fackförbund har företrädesrätt

Om du är medlem i ett fackförbund och har upplevt diskriminering på jobbet ska du i första hand vända dig dit. Enligt lagen har facket rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden och i ärenden som rör missgynnande som har samband med föräldraledighet.

En anmälan till DO kan leda till olika typer av åtgärder och insatser från vår sida. Om DO bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar DO dig som då får ta ställning till om du vill göra en ansökan om att bli företrädd av DO i domstol. Då behöver DO även ett skriftligt besked från den fackliga organisationen om att den inte kommer att gå vidare med ditt ärendet. 

Anmäl så fort som möjligt

En anmälan kan leda till olika typer av åtgärder och insatser från DO:s sida. Vi driver en mindre andel anmälningar per år till domstol. Om DO ska kunna ha möjlighet att driva ett ärende till domstol är det viktigt att anmäla händelsen till DO så snart som möjligt efter att den inträffat. Annars kan ärendet preskriberas. Det innebär att det är för sent att gå till domstol.

Tidsgränserna är olika beroende på om det handlar om diskriminering inom arbetslivet, utbildningsväsendet eller övriga samhällslivet. När det gäller arbetslivet är tidsgränsen normalt några månader men kan variera mellan två veckor och två år beroende på om anmälaren är medlem i facket eller inte. Inom utbildningsväsendet och samhällslivet är den vanligaste tidsgränsen två år.

Har du frågor?

Om du har frågor om att göra en anmälan kan du först läsa svaren under Vanliga frågor till DO. Du kan också kontakta DO:s upplysningstjänst.

Upplysningstjänst

08-120 20 700

do@do.se

Ordinarie öppettider:
måndagar, 13-15
onsdagar, 9.30-11.30
fredagar kl 9.30-11.30.

DO:s upplysningstjänst svarar på frågor om diskrimineringslagen, förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering. Vi upplyser om hur DO arbetar, vad vi behöver för att utreda ett ärende och hänvisar vid behov vidare. Däremot gör vi inte bedömningar av enskilda ärenden.