Du har gjort en anmälan till DO – vad händer nu?

Informationen på den här sidan är riktad till dig som har gjort en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Din anmälan hanteras av DO:s rättsenhet för arbetsliv.

Vad händer nu?

DO går igenom alla anmälningar och kan besluta om att inleda tillsyn med anledning av de inkomna uppgifterna. Om DO inleder en tillsyn med anledning av din anmälan kommer du att informeras om detta.

DO kommer att kontakta dig endast om DO inleder en tillsyn med anledning av din anmälan eller om uppgifterna i din anmälan behöver kompletteras.

DO utövar tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567). Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt mot sexuella trakasserier.

DO avgör när myndigheten ska inleda tillsyn. Omständigheter som kan leda till att DO inleder en tillsyn med anledning av en anmälan är till exempel att anmälan

  • innehåller frågor av principiell vikt eller strategisk betydelse
  • rör ett av DO identifierat problemområde
  • avser en företeelse som riskerar att upprepas
  • berör det allmänna eller en annan stor aktör
  • rör en särskilt allvarlig form av diskriminering.

Din anmälan är värdefull för DO:s övergripande arbete. Anmälningarna till DO ger kunskap om vad som upplevs som diskriminering och om hur diskriminering kan komma till uttryck i det svenska samhället. Genom att analysera anmälningarna får DO ett underlag för att identifiera särskilda områden där DO behöver agera för att driva på utvecklingen och uppmärksamma problem med diskriminering.

DO:s tillsyn kan leda till domstolsprövning

DO har möjlighet att föra talan om diskrimineringsersättning för enskilda i domstol om myndigheten i en tillsyn bedömer att den tillsynade har brutit mot bestämmelserna i diskrimineringslagen. DO har även möjlighet att föra talan för en enskild om skadestånd i tvister om missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Om DO bedömer att det kan vara aktuellt att föra talan i domstol kontaktar DO dig. Du får då ta ställning till om du vill bli företrädd av DO i domstol. För att DO ska föra talan om diskrimineringsersättning eller skadestånd krävs att myndigheten har kommit fram till att den tillsynade inte har följt bestämmelserna i diskrimineringslagen eller föräldraledighetslagen.

Mer information om DO:s uppdrag och arbete.

Information om alternativa format vid kontakt med DO

Om det inte redan framgår av din anmälan att du vill att DO ska kommunicera eventuella handlingar till dig på ett visst sätt eller i ett visst format (till exempel som ett visst slags tillgängligt elektroniskt dokument) bör du kontakta DO för att meddela detta. Mejla i så fall till do@do.se eller ring till DO på telefonnummer 08-120 20 700. Ange även det diarienummer som din anmälan har tilldelats.

Information om behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen

Nedan följer information om reglerna för behandling av personuppgifter och om offentlighetsprincipen.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter menas information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, postadress och e‑postadress. Med känsliga personuppgifter menas information om exempelvis etniskt ursprung, religiös övertygelse och personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Personuppgiftslagen skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Hur DO behandlar personuppgifter

DO är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som skickas in till och behandlas hos myndigheten och behandlar personuppgifterna enligt Personuppgiftslagen. Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring och bearbetning.

DO behandlar de personuppgifter som myndigheten får del av. Det gäller även känsliga personuppgifter.

DO behandlar personuppgifter exempelvis för att kunna handlägga ärenden, göra övergripande analyser av ärenden, ta fram statistik och skriva rapporter om diskriminering samt driva ärenden i domstol.

Ändamålet med DO:s behandling av personuppgifter är att kunna fullgöra myndighetens uppdrag. DO:s uppdrag är att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Våra huvudsakliga uppgifter är att utveckla, samla, sprida och utbyta kunskap, att påverka och driva på samt att utöva tillsyn. En viktig del av det arbetet är att använda frågor och anmälningar om diskriminering till DO i analyser, statistik och rapporter för att beskriva upplevelser och förekomst av diskriminering i samhället.

Din rätt till information om personuppgifter

Du har rätt att få följande information:

  • Om DO behandlar personuppgifter som rör dig.
  • Vilka personuppgifter det är som DO behandlar.

Du har rätt att en gång per kalenderår få sådan information utan kostnad. För att få den informationen behöver du ansöka till DO om att få ett så kallat registerutdrag. Din ansökan om registerutdrag måste göras skriftligt på papper och undertecknas av dig personligen. Enligt personuppgiftslagen får du inte skicka en ansökan om registerutdrag med e‑post.

Om personuppgifter som rör dig är felaktiga, har du rätt att begära så kallad rättelse. Rättelse betyder att de felaktiga uppgifterna rättas till. För att begära rättelse av personuppgifter, måste du meddela DO vilka uppgifter som du vill ska rättas, och vilken rättning du vill ska göras. Din begäran om rättelse måste göras skriftligt på papper och undertecknas av dig personligen. Enligt personuppgiftslagen får du inte skicka en begäran om rättelse med e-post.

Viktigt att veta om offentlighetsprincipen

DO är en statlig myndighet och följer gällande lagstiftning. Alla meddelanden som skickas till eller skapas hos en statlig myndighet blir så kallade allmänna handlingar. Det bestäms i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon ber DO att få se en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. I vissa enstaka fall kan DO skydda information i offentliga handlingar så att känsliga personuppgifter inte lämnas ut. Vilken information DO kan skydda bestäms i offentlighets- och sekretesslagen.