Detta går att anmäla till DO

Det går att anmäla till DO om man upplever att man själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller missgynnad i samband med föräldraledighet. Det går även att anmäla om man anser att en arbetsgivare eller utbildningsanordnare har brister i det förebyggande och främjande arbetet. Du kan även göra en anmälan om du uppfattar att en aktör använder sig av en metod eller ett arbetssätt som riskerar att leda till diskriminering.

Diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen

DO tar emot anmälningar om överträdelser av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagens förbud mot missgynnande av föräldralediga.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom olika samhällsområden. Lagen ställer också krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska bedriva ett aktivt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att förbygga trakasserier och sexuella trakasserier (så kallade aktiva åtgärder).

Arbetsgivare och utbildningsanordnare har också en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att någon bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) är skyddad mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier.

Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att missgynna en arbetssökande eller arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet.

Det här kan du anmäla

Du kan göra en anmälan även om det som du vill uppmärksamma DO på inte rör dig personligen.

Det innebär att du bland annat kan göra en anmälan till DO om du anser att

  • du själv eller någon annan blivit diskriminerad, utsatt för repressalier eller missgynnad i samband med föräldraledighet.
  • en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte uppfyllt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier.
  • en arbetsgivare eller utbildningsanordnare brister i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter eller inte gör tillräckligt för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.

Det går också att anmäla om man anser att en aktör använder sig av ett arbetssätt eller en metod, eller tillämpar en praxis, som riskerar att leda till diskriminering.  

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd. DO har därför inte möjlighet att utreda en sådan anmälan.

En anmälan kan leda till olika typer av åtgärder och insatser från vår sida (se mer under Vad gör DO med anmälningar).