Aktiva åtgärder i arbetslivet

Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Känner du igen dig?

Ibland är det svårt att veta vad som pågår på jobbet och vad som kan leda till att någon diskrimineras. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Se filmen "Under ytan på jobbet".

Det här ska du göra

Enligt lagen ska du arbeta med aktiva åtgärder. Det betyder att du kontinuerligt måste arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter. Det räcker alltså inte med ett policydokument – utan arbetet ska vara en ständigt pågående process.

Ditt arbete med aktiva åtgärder ska omfatta fem områden:

 • arbetsförhållanden
 • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning och övrig kompetensutveckling
 • möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Du måste också se till att ditt arbete omfattar alla diskrimineringsgrunder:

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Visste du det här?

 • Du som är arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimineras på din arbetsplats. Tänk på att också trakasserier och sexuella trakasserier är diskriminering enligt lagen.

 • Det kan finnas risker för diskriminering eller andra hinder mot lika rättigheter och möjligheter, även om du inte tror att någon i verksamheten är direkt berörd.

Såhär gör du i fyra steg

Svaret på hur du ska göra finns på två ställen: i lagen och i din egen verksamhet. Lagen säger att du ska arbeta i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Alla arbetsgivare, oavsett storlek, ska jobba med alla fyra steg. Har du minst 25 anställda ska du också dokumentera alla delar av arbetet.

1. Undersök risker och hinder

 • Undersök vilka risker för diskriminering, repressalier (bestraffning) och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter som finns i verksamheten. Använd de metoder som fungerar bäst i din verksamhet, till exempel enkäter, intervjuer eller andra samtal.
 • Gå igenom rutiner, riktlinjer och andra policydokument.
 • Titta också på hinder i form av attityder, normer och strukturer.

2. Analysera orsaker

 • Reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör – vilka är orsakerna till de risker eller hinder som har upptäckts i verksamheten?

3. Genomför åtgärder

 • Identifiera de främjande och förebyggande åtgärder som behöver vidtas i din verksamhet. Det går inte generellt att säga vilka åtgärder du ska genomföra utan det får bedömas utifrån behoven på din arbetsplats. Förutom att utveckla riktlinjer kan det till exempel handla om att se över rutiner i organisationen som kan leda till diskriminering. Det kan också handla om att göra arbetsplatsen tillgänglig så att alla kan delta i verksamheten.
 • Åtgärderna ska genomföras så snart som möjligt. Ange vem som är ansvarig för att planerade åtgärder genomförs och gör en tidsplan.

4. Följ upp och utvärdera

 • Gör en utvärdering av resultatet av arbetet i steg 1-3 ovan. Hur har arbetet och de planerade åtgärderna fungerat?
 • Se till att resultatet av utvärderingen fungerar som en bra grund inför nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet ska pågå kontinuerligt.

Enligt lagen måste du också ...

 • samverka med arbetstagarna i alla steg (arbetstagarna företräds ofta av fackliga organisationer men det kan också vara en samverkansgrupp med representanter som arbetstagarna har utsett)
 • göra årliga lönekartläggningar (har du minst 10 anställda ska du också dokumentera arbetet med lönekartläggningen)
 • ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i verksamheten
 • främja en jämn könsfördelning – även på ledande positioner
 • dokumentera alla delar av arbetet med aktiva åtgärder – om du har 25 anställda eller fler.

Ladda ner eller skriv ut materialet och använd som hjälp i ditt arbete för en schysstare arbetsplats.

Informationsblad, illustration

Informationsblad: Nya bestämmelser för arbetsgivare

Ladda ner (PDF)

Översikt med information, illustration

Översikt: Nya bestämmelser för arbetsgivare

Ladda ner (PDF)

Faktablad Kom igång, illustration

Kom igång med aktiva åtgärder för rekrytering

Ladda ner (PDF)

Checklista, illustration

Checklista för aktiva åtgärder i fyra steg

Ladda ner (PDF)