Om DO

Här beskriver vi vårt uppdrag. Du hittar även lagen om DO, förordning och aktuellt regleringsbrev.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. 

Målet för vårt arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vårt uppdrag är fastställt i lagen om Diskrimineringsombudsmannen. Inom uppdraget ligger att

  • utöva tillsyn över diskrimineringslagen
  • ta emot anmälningar om diskriminering  och repressalier enligt diskrimineringslagen
  • ta emot anmälningar om missgynnande som har samband med föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen
  • medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter
  • informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer
  • följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer.
  • följa forsknings- och utvecklingsarbete
  • föreslå lagändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering.

DO har ett främjande uppdrag

DO:s arbete är inriktat på att vara motor i ett viktigt samhällsarbete där målsättningen är att många bedriver ett främjande och förebyggande arbete. Vår samverkan med till exempel myndigheter, organisationer, forskare och företrädare för civila samhället syftar till att motivera och stödja deras arbete för lika rättigheter och möjligheter. Att utbyta och sprida kunskap är en viktig del i arbetet. Det kan bland annat innebära att vi tar fram analyser, rapporter, metoder och verktyg. Vi utbildar också målgrupper från arbetslivet, utbildningsväsendet och civila samhället.

DO bedriver tillsyn – för att främja efterlevnad och utveckling

DO:s tillsyn innebär att vi kan granska om en aktör använder sig av en metod eller ett arbetssätt som riskerar att leda till diskriminering. Det kan även handla om att granska om arbetsgivare och utbildningsanordnare har ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter som uppfyller de krav som ställs i diskrimineringslagen. Det går att anmäla till DO om man anser att man själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller missgynnad i samband med föräldraledighet. Inom vårt tillsynsuppdrag driver vi en mindre andel anmälningar per år till domstol. Ett av våra mål med att driva ärenden i domstol är att skapa vägledande domar som ger en effekt för många.

Ett gemensamt förändringsarbete för att nå effekt

För att principen om lika rättigheter och möjligheter ska få fullt genomslag krävs ett aktivt förändringsarbete på många olika nivåer i samhället. Därför är det viktigt att många – tillsammans med DO – bedriver ett arbete för att synliggöra och undanröja hinder för människors tillgång till lika rättigheter och möjligheter.