Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Hur anmäler jag?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på transperson vid dator som gör en anmälan

Om du upplever att du har blivit diskriminerad av till exempel din arbetsgivare, ditt fack eller din arbetsförmedling och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Du kan också anmäla om du har blivit missgynnad i samband med föräldraledighet.

Du kan även anmäla om en arbetsgivare inte arbetar förebyggande mot diskriminering (exempelvis har en jämställdhetsplan eller gör lönekartläggning). 

Du kan också anmäla din arbetsgivare om hon eller han inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier på arbetsplatsen.

Har du som har en funktionsnedsättning blivit nekad en skälig anpassning av din arbetsplats? Då kan du anmäla det till DO.

Det är alltid arbetsgivaren, arbetsförmedlingen eller facket med mera som är ansvarig för förhållandena där. Därför kan du anmäla din arbetsgivare, facket eller arbetsförmedlingen till DO, men inte en enskild person.

Observera att åldersdiskrimineringsförbudet inte gäller i kontakten med a-kassan.

Så här gör du

Du kan göra en anmälan bara om det är du själv som känner dig diskriminerad eller missgynnad. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla ditt namn, adress, telefon, gärna e-postadress och exempelvis arbetsgivarens, arbetsförmedlingens eller fackförbundets namn. Skriv också varför du tror att du har blivit diskriminerad eller missgynnad. Du kan skriva till DO på vilket språk du vill.

Skriv ett brev eller fyll i en av anmälningsblanketterna i högerspalt. Du kan fylla i dina uppgifter direkt i pdf-dokumentet.
 
Anmälan bör göras snabbt. Det får inte gå för lång tid mellan diskrimineringen eller missgynnandet och anmälan, eftersom ärendet riskerar att preskriberas, det blir för sent för DO att utreda det. 

Det är viktigt att du som upplevt dig diskriminerad eller missgynnad dokumenterar händelserna så fort som möjligt och på andra sätt sparar information som senare kan användas som bevisning i ärendet.

Medlem i facket? 

Om du är medlem i ett fackförbund och vill anmäla en arbetsgivare ska du i första hand vända dig till facket. Enligt lagen har facket rätt att företräda dig i diskrimineringsärenden och i ärenden som rör missgynnande som har samband med föräldraledighet. Anmäler du till DO kommer myndigheten att vidarebefordra din anmälan till facket och avsluta ditt ärende.

Om facket inte företräder dig kan du göra en ny anmälan till DO. Om DO beslutar att utreda din anmälan behöver myndigheten ett skriftligt besked från din fackliga organisation om att den inte kommer att gå vidare med ditt ärende. Bifoga detta besked med din anmälan till DO.

Så gör DO när din anmälan kommit in 

När en anmälan om diskriminering, trakasserier och missgynnande av föräldralediga kommer in till DO, beslutar DO om ärendet ska utredas. DO väljer vilka ärenden som utreds.

Läs mer om vad DO driver för typ av ärenden

Om DO beslutar att din anmälan ska utredas gör DO gör neutral utredning, vilket innebär att DO tar in uppgifter både från anmälaren och den som blivit anmäld. Om utredningen visar att man kan anta att diskriminering eller missgynnande har skett kan DO företräda dig. DO kan då driva ditt ärende i Arbetsdomstolen eller, i vissa fall då rättsläget bedöms som klart, till en förlikning mellan dig och den diskriminerande parten. En förlikning är en frivillig överenskommelse mellan dig och exempelvis din arbetsgivare. Det kan vara en löneförhöjning, en ursäkt, ekonomisk ersättning eller utbildningsinsatser.

Förbjudet att bestraffa

Om du har anmält din arbetsgivare, arbetsförmedling, fackförbund eller liknande för diskriminering, får du inte bli bestraffad, det vill säga utsatt för så kallade repressalier. Bestraffningar eller repressalier kan till exempel vara beordrad orimlig övertid, högre arbetsbelastning, för okvalificerade arbetsuppgifter eller om en arbetsförmedling vägrar förmedla jobb till dig. En arbetsgivare får inte heller utsätta dig för repressalier om du till exempel påpekar att hon eller han inte arbetar förebyggande mot diskriminering.

Blir du utsatt för repressalier, kan du anmäla det till DO.

Offentlig handling

DO är en myndighet. Det innebär att din anmälan registreras och blir allmän handling som allmänhet och medier kan begära att få läsa. Under vissa speciella omständigheter kan DO sekretessbelägga uppgifter, vilket innebär att de inte får lämnas ut.

Om du har frågor kring möjligheten att göra en anmälan är du välkommen att kontakta DO och be om rådgivning från en utredare. (Se kontaktinformation i högerspalt!)

DO utreder inte alla ärenden

DO kan driva ett ärende om diskriminering i domstol eller, i vissa fall då rättsläget bedöms som klart, till en förlikning mellan anmälaren och den anmälda parten. DO väljer vilka ärenden som ska utredas och drivas.

Din anmälan är dock alltid ett viktigt underlag för oss i vårt övergripande arbete mot diskriminering. 

Läs mer om vad DO driver för typ av ärenden

Publiceringsdatum: 2012-01-19